CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تحلیل سوات برند باشگاه فولاد خوزستان با تاکید بر تداعیات برند

عنوان مقاله: تحلیل سوات برند باشگاه فولاد خوزستان با تاکید بر تداعیات برند
شناسه (COI) مقاله: CBSCONF01_037
منتشر شده در همایش ملی برند در ورزش در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهتاب خان محمدی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز،
عبدالرحمن مهدی پور - استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
صدیقه حیدری نژاد - دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
امین خطیبی - استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

خلاصه مقاله:
برند برای سازمان ها ارزش استراتژیک دارد. هدف از اجرای تحقیق حاضر، شناسایی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای برند باشگاه فولاد خوزستان بر مبنای تداعیات برند می باشد. جامعهی آماری تحقیق کلیه ی مدیران ارشد باشگاه که 15 نفر بودند به علت محدود بودن جامعه آماری تحقیق نمونه برابر با جامعه در نظر گرفته شد و از روشنمونه گیری تمام شمار استفاده شد. به منظور گردآوری داده ها، از پرسشنامه ی تداعیات برند راس 2006 استفاده شد. روایی پرسشنامه با نظر 5 تن از اساتید مدیریت ورزشی تایید شد و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 0/85 بدست آمد برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون دوجمله ای و فریدمن استفاده شد. در نهایت از تعداد 53 گویه ی موجود در پرسش-نامه، معناداری 20 گویه بدست آمد که شامل 10 قوت، 4 ضعف، 4فرصت و 6تهدید می باشد. یافته های پژوهش بر طبق آزمون فریدمن Pvalue=0/05 و X2=39/23 نشان داد که مهم ترین نقطه قوت، تلاش زیاد مدیریت باشگاه برای موفقیت، مهم ترین نقطه ضعف میزان تعامل کم هواداران در حین برگزاری مسابقات و مهم ترین فرصت، آمادگی کمحریفان برای مقابله با باشگاه و مهم ترین تهدید این است که رقبای باشگاه برای استخدام مربی هزینه می کنند. به طور کلی و با توجه به تعداد عوامل بیرونی و درونی برای برند باشگاه، می توان اذعان کرد که در حال حاضر برند باشگاه فولاد خوزستان در جایگاه مناسبی قرار دارد و پیشنهاد می شود باشگاه در جهت حفظ و ارتقای این جایگاه استراتژی هایی را با توجه به عوامل درونی و بیرونی بدست آمده تدوین و اجرا نماید.

کلمات کلیدی:
تحلیل سوات، برند، باشگاه فولاد خوزستان، تداعیات برند،

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/919166/