مطالعه جامع طراحی هیدرولیکی سرریز لبه تیز خطی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 528

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SECM03_254

تاریخ نمایه سازی: 9 شهریور 1398

چکیده مقاله:

در این پژوهش طراحی جامع هیدرولیکی سرریز لبه تیز خطی بررسی شده است. آزمایشها در یک فلوم آزمایشگاهی به طول کل 10 متر، عرض 0/5 متر و ارتفاع 0/8 متر صورت پذیرفت. مدل فیزیکی سرریز از صفحات PVC با ارتفاع و عرض ثابت ساخته شد، برای شناخت رفتار و پدیده های هیدرولیکی، همچنین منحنی هد-دبی آزمایشها در طیف وسیعی از شرایط هیدرولیکی در حالت جریان آزاد و مستغرق انجام گرفت. در ادامه جهت تحلیل آماری داده های آزمایشگاهی و ارائه روابط هد-دبی برای جریان در حالت آزاد و مستغرق از نرم افزار SPSS استفاده گردید. در ارائه نتایج حاصله در حالت جریان آزاد و مستغرق به تشریح منحنی طراحی هد-دبی، ارائه رابطه بیبعد هد-دبی پیشنهادی، مقایسه رابطه پیشنهادی با سایر روابط مطالعات پیشین، تغیییرات دبی با هد روی سرریز، مقایسه ضریب دبی بیبعد اندازه گیری شده و محاسباتی و همچنین مقایسه آنالیز آماری ضریب دبی آزمایشگاهی و محاسباتی با استفاده از مدل فیزیکی پرداخته شده است، همچنین دقت رابطه پیشنهادی در حالت جریان آزاد نسبت به داده های آزمایشگاهی (اندازه گیری شده) دارای ±1 درصد و در حالت مستغرق ±4 درصد خطا میباشد.

نویسندگان

اکبر صفرزاده

دانشیار گروه مهندسی عمران-آب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی

سلیم عباسی

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی، دانشگاه محقق اردبیلی