بررسی رابطه بین بیش اعتمادی مدیران وافشای مخارج تحقیق و توسعه با شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 352

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AFCONF04_047

تاریخ نمایه سازی: 4 شهریور 1398

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین بیش اعتمادی مدیران وافشای مخارج تحقیق و توسعه با شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناست. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علمی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) و رگرسیون لجستیک است. در این پژوهش اطلاعات مالی 70 شرکت پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1390 تا 1396 بررسی شده است ( 490 شرکت - سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده ی پژوهش از نرم افزار Eviews7 استفاده شده است. جنبه نوآوری تحقیق در بررسی نسبت مخارج تحقیق و توسعه می باشد که تحقیق های پیشین انجام شده در بورس اوراق بهادار تهران توجه اندکی به این موضوع داشته اند نتایج تحقیق در ارتباط با فرضیه ی اول پژوهش نشان از آن داشت که بین بیش اعتمادی مدیران با مخارج تحقیق و توسعه ارتباط معناداری وجود دارد. اما تجزیه و تحلیل فرضی دوم نشان داد بین بیش اعتمادی مدیران با افشای مخارج تحقیق و توسعه ارتباط معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه ها:

بیش اعتمادی مدیران ، مخارج تحقیق و توسعه ، افشای تحقیق و توسعه.

نویسندگان

سید یوسف خلیفه

کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

محمد رضا عسگری

دانشیار مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد یادگار امام خمینی (ره) واحد شهر ری، تهران

فاطمه دانشیار

دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه الزهرا