شناسایی ادعاهای تامین کننده مالی در پروژه های DBF با رویکرد پویایی سیستم

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 468

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SYSTEMDYNAMIC02_037

تاریخ نمایه سازی: 19 مرداد 1398

چکیده مقاله:

در بیشتر پروژه ها امکان بروز ادعا وجود دارد؛ و تاثیر منفی بر اهداف پروژه میگذارد. با توجه به کلیه مطالعات صورتگرفته پیرامون کاهش ادعاها (Claims)، آنها کماکان در پروژه ها رایج هستند که احتمالا دلیل آن نیاز به درک بهتر پیچیدگی بین متغیرهای عل 6ی ایجاد ادعاها است. اخیرا ادعاها در پروژه های تامین مالی به وفور مشاهده میشود. از مهمترین پروژه های تامین مالی، میتوان به پروژه های مترو انجام شده به روش طرح و ساخت و تامین مالی (DBF) اشاره نمود. لذا با استفاده از مطالعه های انجامشده پیرامون ادعاهای تامین کننده مالی در پروژه هایDBF متروی کلانشهر تهران، ادعاها شناسایی شد. سپس ادعاها با توجه به روابط بازخوردی میان آنها با استفاده از رویکرد پویایی سیستم (System Dynamic) مورد بررسی و تجزیه تحلیل مجدد قرار گرفت و مدل علی معلولی ناشی از بازخورد آنها توسعه داده شد. مدل توسعه داده شده نشان میدهدکه نگاه صرفا تنها و بدون ارتباط با سایر ادعاها نمیتواند اهمیت هر ادعا را به خوبی نشان دهد و ترکیب هر ادعا با سایر ادعاها و روابط علی معلولی ایجاد شده نقش و اهمیت اصلی آن را مخصوصا بر هزینه پروژه نشان میدهد. از مهمترین نتایج تحقیق تاثیر متغیرهای افزایش مبلغ پروژه و نیز افزایش زمان پروژه بر تشدید هزینه ادعا در اینگونه پروژه ها است.

نویسندگان

هادی تلخابی

دانشجوی دکتری رشته مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تربیت مدرس

احسان اشتهاردیان

دانشیار رشته مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تربیت مدرس

علی محقر

استاد رشته مدیریت، دانشگاه تهران

محمدحسین صبحیه

دانشیار رشته مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تربیت مدرس