تاثیر توانمند سازی کارکنان بر تحقق خط مشی کیفی سازمان انتقال خون استان آذربایجان غربی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 353

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMSYM05_124

تاریخ نمایه سازی: 18 مرداد 1398

چکیده مقاله:

خطی مشی کیفی به عنوان یک اصول اصول راهبردی می باشد که کلیه فعالیت های سازمان بر پایه مشتری مداری می باشد، این پژوهش با هدف بررسی تاثیر توانمند سازی کارکنان بر تحقق خط مشی کیفی سازمان انتقال خون استان آذربایجان غربی به اجرا در آمد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان سازمان انتقال خون استان آذربایجان غربی بودند که 249 نفر به عنوان نمونه و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه (محقق ساخته خط مشی کیفی و پرسشنامه استاندارد توانمند سازی کارکنان) می باشد. روایی پرسشنامه ها توسط استاد راهنما مورد تایید قرار گرفتند و پایایی آنها به روش آلفای کرونباخ تایید شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی روابط بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد. نتایج داد که توانمند سازی کارکنان بر تحقق خط مشی کیفی سازمان انتقال خون استان آذربایجان غربی تاثیر معناداری دارد و در نهایت یک واحد افزایش در توانمند سازی کارکنان باعث 0/496 واحد افزایش در خط مشی کیفی میشود.

نویسندگان

ثریا دیهیم

کارشناس ارشدمدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور واحد خوی

زهرا فروتنی

دکتری تخصصی مدیریت، دانشگاه پیام نور واحد خوی

عطیه بحرانی

دکتری تخصصی مدیریت، دانشگاه پیام نور واحد خوی