تعیین میزان کایفوز سینه ای و لوردوز کمری کارکنان مرد 36 تا 62 ساله دانشگاه آزاد واحد کاشمر و ارتباط آن با برخی عادات روزانه

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 385

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SMPPC04_086

تاریخ نمایه سازی: 18 مرداد 1398

چکیده مقاله:

مقدمه: شیوه زندگی یا عادتهای روزمره افراد نقش تعیین کننده ای در ساختار اسکلتی آنها دارد لذا هدف کلی تحقیق حاضر، تعیین میزان کایفوز سینه ای و لوردوزکمری در بین کارکنان مرد 36 تا 62 ساله دانشگاه آزاد واحد کاشمر و بررسی ارتباط این متغیرها با برخی از عادتها و فعالیتهای روزانه در بین آنها بود.روش تحقیق: جمعیت آماری تحقیق حاضر،عبارتند از کارکنان مرد 36 تا 62 ساله دانشگاه آزاد واحد کاشمر. نمونه آماری تحقیق حاضر 100 نفر از کارکنان مرد 36 تا 62 سال شهرستان کاشمر میباشد انتخاب نمونه ها بصورت دسترس انجام پذیرفت. از خ کش منعطف برای اندازه گیری قوس کایفوز سینه ای و لوردوز کمری و از پرسشنامه محقق ساخته برای بررسی عادات روزانه دانش آموزان استفاده شد. پس از تایید روایی، پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ ( 0/86) محاسبه شد. تحلیل داده های بدست آمده بر اساس فرضیه ها، توسط نرم افزار 13/5SPSS و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت. با توجه به نرمال بودن سطح توزیع داده ها، برای تعیین ارتباط از روش همبستگی اتا استفاده شد.یافته ها: میانگین سنی نمونه ها 1/1245/5 سال، قد 8/06 172/31 سانتی متر، وزن 11/4761/26کیلوگرم، قوس کایفوز سینه ای 8/97  38 74 درجه، لوردوز کمری 10/02  39/68 درجه بود در بین افراد از48 6 اعلام داشته اند محل قرار گرفتن رایانه بر روی میز کارشان مناسب است86/8% دارای صندلی اداری مناسب، 64/9% میز در محل کار ارتفاع حداقل قد 1/2ایشان بوده است. 10/5% نیز از کفش پاشنه دار استفاده می کنند. در خصوص حالتهای نشسته یا ایستاده در محل کار، %72 در اغلب مواقع یا همیشه نشسته هستند، 18/9%اغلب ایستاده هستند، %33 اغلب یا همیشه در حال قدم زدن هستند، 8 /2 %همیشه اجسام سنگین جابه جا می کنند، 13/5% بعد از کار همیشه احساس خستگی می کنند

نویسندگان

محمد شبانی

دانشیار دانشگاه بجنورد

سمانه محمدی محمدیه

دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

یوسف جلال آبادی

استادیار دانشگاه آزاد کاشمر