CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی رابطه مردگرایی و زنگرایی بر درک کارکنان از کیفیت زندگی کاری (مورد مطالعه: کارکنان شهرداری شهرستان طبس)

عنوان مقاله: بررسی رابطه مردگرایی و زنگرایی بر درک کارکنان از کیفیت زندگی کاری (مورد مطالعه: کارکنان شهرداری شهرستان طبس)
شناسه ملی مقاله: IBSCO01_166
منتشر شده در اولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی در سال 1396
مشخصات نویسندگان مقاله:

نگار معتمدی - استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور یزد، یزد، ایران،
سعید عابسی - استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور یزد، یزد، ایران،
راضیه مقدس زاده مقدم - دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور یزد، یزد،ایران

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر با هدف رابطه مردگرایی و زنگرایی بر درک کارکنان شهرداری طبس از کیفیت زندگی کاری صورت گرفته است. پژوهش از نوع کاربردی و به روش همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل 245 نفر از کارکنان شهرداری شهرستان طبس است؛ و به منظور تعیین نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده گردید که حداقل نمونه لازم 150 نفر برآورد نمود. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه مردگرایی و زن گرایی هافستد (1984) با 9 گویه، پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1973) با 24 گویه گردآوریشده است که پایایی (پایایی مرکب و آلفای کرونباخ) تمامی پرسشنامه ها بالاتر از 0/7میباشد؛ همچنین روایی همگرا (AVE) تمامی متغیرهای پژوهش بالاتر از 0/5 است. تجزیه و تحلیل داده ها به روش مدل-سازی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart PLS2 انجام شده است. نتایج پژوهش نشان میدهدکه مردگرایی و زنگرایی باضریب مسیر (0/799) و آماره (28/442) t بر متغیر وابسته کیفیت زندگی کاری کارکنان شهرداری تاثیری مثبت و معنادار داشته است.

کلمات کلیدی:
مردگرایی و زن گرایی، کیفیت زندگی کاری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/910716/