بررسی رابطه مردگرایی و زنگرایی بر درک کارکنان از کیفیت زندگی کاری (مورد مطالعه: کارکنان شهرداری شهرستان طبس)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 646

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IBSCO01_166

تاریخ نمایه سازی: 18 مرداد 1398

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف رابطه مردگرایی و زنگرایی بر درک کارکنان شهرداری طبس از کیفیت زندگی کاری صورت گرفته است. پژوهش از نوع کاربردی و به روش همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل 245 نفر از کارکنان شهرداری شهرستان طبس است؛ و به منظور تعیین نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده گردید که حداقل نمونه لازم 150 نفر برآورد نمود. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه مردگرایی و زن گرایی هافستد (1984) با 9 گویه، پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1973) با 24 گویه گردآوریشده است که پایایی (پایایی مرکب و آلفای کرونباخ) تمامی پرسشنامه ها بالاتر از 0/7میباشد؛ همچنین روایی همگرا (AVE) تمامی متغیرهای پژوهش بالاتر از 0/5 است. تجزیه و تحلیل داده ها به روش مدل-سازی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart PLS2 انجام شده است. نتایج پژوهش نشان میدهدکه مردگرایی و زنگرایی باضریب مسیر (0/799) و آماره (28/442) t بر متغیر وابسته کیفیت زندگی کاری کارکنان شهرداری تاثیری مثبت و معنادار داشته است.

کلیدواژه ها:

مردگرایی و زن گرایی ، کیفیت زندگی کاری

نویسندگان

نگار معتمدی

استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور یزد، یزد، ایران،

سعید عابسی

استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور یزد، یزد، ایران،

راضیه مقدس زاده مقدم

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور یزد، یزد،ایران