تاثیر فرهنگ سازمانی بر ظرفیت ها و محرک های نوآوری دفاعی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 394

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JDEM-1395-27_004

تاریخ نمایه سازی: 30 تیر 1398

چکیده مقاله:

نوآوری دفاعی مجموعه ای از مفاهیم فناورانه، دکترینی و عملیاتی است که سعی در افزایش اثربخشی نظامی دارد و دربرگیرنده توانمندی ها و فعالیت های پایه ای یک سازمان است؛ ارتباط میان این توانمندی ها و برنامه های نظامی به منظور مقابله با چالش های جدید و تنظیم و تعدیل ماموریت های سازمان بر اساس توانمندی های جدید است. تحقیق حاضر با اذعان به موضوع فوق با هدف بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر ظرفیت ها و محرک های نوآوری دفاعی با استفاده از روش توصیفی- پیمایشی به رشته تحریر درآمده است. برای دستیابی به هدف فوق، سه فرضیه وجود رابطه مثبت و معنی داری بین مولفه های فرهنگ سازمانی و محرک های نوآوری دفاعی، مولفه های فرهنگ سازمانی و ظرفیت های نوآوری دفاعی و مولفه های محرک های نوآوری دفاعی و ظرفیت های نوآوری دفاعی تدوین گشته است. برای بررسی فرضیه های فوق، از یک پرسشنامه محقق ساخته متشکل از 37 سوال استفاده شد که یک نمونه آماری 90 نفره به سوالات آن پاسخ دادند. روایی پرسشنامه از سه طریق روایی محتوا، سازه و سنجش اعتبار محتوا تائید و پایایی آن نیز توسط آزمون آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS، 995/0 محاسبه گردید.در این تحقیق از آنجائیکه داده ها نرمال بودند، برای تجزیه و تحلیل آن ها از آزمون تحلیل عاملی تائیدی با استفاده از نرم افزار LISREL استفاده شد که نتایج آن به این قرار است:بین مولفه های فرهنگ سازمانی و محرک های نوآوری دفاعی 93 درصد؛ مولفه های فرهنگ سازمانی و ظرفیت های نوآوری دفاعی 98 درصد و مولفه های محرک های نوآوری دفاعی و ظرفیت های نوآوری دفاعی 96 درصد رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه ها:

فرهنگ سازمانی ، محرک های نوآوری دفاعی ، ظرفیت های نوآوری دفاعی

نویسندگان

حسین دهقان پوده

دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، گروه مدیریت، تهران، ایران

امین پاشایی هولاسو

دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، گروه مدیریت صنعتی، تهران، ایران