CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تهیه مدل عددی برای شبیه سازی جریان توربلانس در بنادر رودخانه ای

عنوان مقاله: تهیه مدل عددی برای شبیه سازی جریان توربلانس در بنادر رودخانه ای
شناسه ملی مقاله: ICCE06_178_6684065409
منتشر شده در ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران در سال 1382
مشخصات نویسندگان مقاله:

حبیب حکیم زاده - استادیار دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه صنعتی سهند ،تبریز
سولماز حافظی زاده - دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه صنعتی سهند،تب

خلاصه مقاله:
در این مقاله،جزئیات تهیه یک مدل عددی برای شبیه سازی جریان توربلانس در درون بنادر رودخانه ای (مربعی ومستطیلی) ارائه می شود. معادلات مورد استفاده در این مدل سازی از نوع انتگرال گی ری شده در عمق می باشد . برای گسست هسازی معادلات حاکم بر مساله (پیوستگی و مومنتوم )، از روش تفاضل محدود و برای حل معادلات تفاضلی متناظر از روش صریح استفاده شده است . همچنین ،به علت اهمیت زیاد شتا ب های انتقالی ، در این مد ل سازی روشهای مختلفیUPWIND-DOWNWINDوLAX جهت گسست ه سازی این عبارات بکار گرفته شده است . شرایط مرزی حاکم ازنوع جریان آزاد می باشد و شبکه بندی مورد استفاده از ن وع متناوب( STAGGERED)مانند میباشد. دوشکل از این نوع بنادر در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است (بندر مربعی شکل و بندر مستطیلی شکل) . بندر مربعی شکل از نوع آزمایشگاهی بوده و نتایج عددی بدست آمده از مدل ریاضی با داده های تجربی مقایسه گردیده است

کلمات کلیدی:
مدل عددی، بنادر رودخانه ای، جریان حفره ای، تفاضلات محدود، شتاب های انتقالی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/890/