CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی سواد سلامت در زنان با تهوع واستفراغ بارداری

عنوان مقاله: بررسی سواد سلامت در زنان با تهوع واستفراغ بارداری
شناسه ملی مقاله: JR_JHL-2-2_005
منتشر شده در شماره 2 دوره 2 فصل در سال 1396
مشخصات نویسندگان مقاله:

زهرا کمالی - دانشجوی کارشناس ارشد مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
زهرا عابدیان - مربی گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد، ایران
آلا صابرمحمد - دانشجوی کارشناس ارشد مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد-ایران

خلاصه مقاله:
زمینه و هدف: سواد سلامت عبارت است از میزان ظرفیت فرد برای کسب و تفسیر اطلاعات. تهوع و استفراغ بارداری، شایعترین عارضه پزشکی در سه ماهه اول بارداری، میتواند برای زن باردارو خانواده وی تنش زا باشد. از طرفی نقش مهم سواد سلامت در درک مخاطرات قبل از تولد توسط مادران باردار، این مطالعه با هدف تعیین سواد سلامت در زنان با تهوع واستفراغ بارداری انجام گرفت. مواد و روش ها: این مطالعه ای مقطعی، برروی 100 نفر از زنان با تهوع و استفراغ بارداری و مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان نیشابور در سال 1395، به شیوه نمونه گیری آسان، انجام شد. ابزار گرده اوری داده ها، نسخه کوتاه پرسشنامه سواد سلامت عملکردی در بزرگسالانSTOFHLA  و پرسشنامه تعدیل شده کمی تهوع و استفراغ بارداری modified-PUQE  بود که بعد از تایید روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با نرم افزارSPSS تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: طبق یافته های پرسشنامه میانگین سنی شرکت کنندگان 8/25 سال بود. 70/81%  خانه دار، 21/70% زیر دیپلم و47% دارای سطح درآمد متوسط بودند. 45/80% سواد سلامت ناکافی، 35/60% سواد سلامت مرزی و 18/60%سواد سلامت کافی داشتند. براساس آزمون آماری کای دو میان سواد سلامت با سالهای تحصیل افراد و سن ارتباطی معنی دار مشاهده شد(0/05> p). آزمون اماری پیرسون نیز، ارتباط معنی داری را بین سواد سلامت و شدت تهوع و استفراغ نشان داد  (0/001> p). همچنین کارکنان بهداشتی(77/10%)، مهمترین منبع کسب اطلاعات بهداشتی برای پاسخگویان بوده اند. نتیجه گیری: : بیش از نیمی از افراد تحت مطالعه، سوادسلامت ناکافی یا مرزی داشتند. از طرفی ادراک مادران از خطر، ممکن است بر اشتیاق آنها برای پیروی از توصیه های دوران بارداری تاثیر بگذارد. لذا بایستی سواد سلامت را به خصوص در زنان باردار با سطح تحصیلات پایین تر و حالت تهوع شدیدتر مورد توجه قرار داد. نوع مطالعه: مطالعه پژوهشی.

کلمات کلیدی:
سواد سلامت, تهوع, استفراغ, بارداری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/887594/