پیش بینی کنندگی سلامت اجتماعی برای بهزیستی روانشناختی در والدین دارای فرزند کم توان ذهنی شهر شیراز

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 421

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EPSCONF07_073

تاریخ نمایه سازی: 8 تیر 1398

چکیده مقاله:

هدف پژوهش نقش پیش بینی کنندگی سلامت اجتماعی برای بهزیستی روانشناختی در والدین دارای فرزند کم توان ذهنی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه والدین فرزندان کم توانی ذهنی در شهر شیراز در سال 1396-97 میباشد. گروه نمونه حاضر متشکل از 140 نفر بوده که از والدین فرزندان کم توانی ذهنی در شهر شیراز به صورت خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف و پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز روی آنان اجرا شد و داده ها با استفاده از رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که سلامت اجتماعی به صورت مستقیم، بهزیستی روانشناختی را پیش بینی می نمایند. پذیرش اجتماعی به صورت مستقیم، بهزیستی روانشناختی را پیش بینی مینمایند.

کلیدواژه ها:

سلامت اجتماعی ، بهزیستی روانشناختی ، والدین دارای فرزند کم توان ذهنی

نویسندگان

مریم زرنقاش

هیائت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

زهرا جوکار

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت