رابطه صفات تاریک شخصیت با تعهد سازمانی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 534

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PHCONF04_019

تاریخ نمایه سازی: 8 تیر 1398

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه صفات تاریک شخصیت با تعهد سازمانی بود. در راستای این هدف، از جامعه کارمندان دانشگاه تبریز تعداد 111 نفر به شیوه تصادفی انتخاب و برای اندازه گیری متغیرها، از پرسشنامه صفات تاریک شخصیت هندریک و پرسشنامه تعهد سازمانی آندرسون استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از آزمون معنی داری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسوین چندگانه استفاده شد. تحلیل داده ها نشان داد صفات چهارگانه تاریک شخصیت (ماکیاولیسم، نارسیسم، سایکوپاتی و سادیسم) با تعهد سازمانی رابطه منفی دارند. از سویی یافته ها نشان داد که در بین صفات چهارگانه تاریک شخصیت، صفات سایکوپاتی و نارسیسم در پیش بینی تعهد سازمانی نقش معنی دار داشته و بر این اساس می توان نتیجه گرفت که تعهد سازمانی و پیروی از ضوابط پیشرفت سازمان ها، به طور بنیادی از ویژگی های شخصیتی تاثیر پذیرفته و در این میان برخورداری از صفات تاریک شخصیت می توانند از تعهد سازمانی کارگزاران بکاهند.

نویسندگان

مرضیه صالحی

دانشجوی کارشناسی روانشناسی دانشگاه تبریز

سعیده پناه پور

دانشجوی کارشناسی روانشناسی دانشگاه تبریز

تورج هاشمی

استاد گروه روانشناسی دانشگاه تبریز