تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر رفتارهای خود مراقبتی زنان مبتلا به بیاختیاری استرسی ادرار

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 630

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CNTCONF01_047

تاریخ نمایه سازی: 5 تیر 1398

چکیده مقاله:

مقدمه: بی اختیاری استرسی ادرار یکی از مشکلات شایع بهداشتی زنان می باشد که به دلیل عدم مراجعه و پیگیری بیماران به صورت مزمن درآمده و پیامدهای منفی روی جنبه های مختلف سلامتی به جا گذاشته است. یکی از راه های ارتقای سطح سلامتی، توجه به سطح رفتارهای خودمراقبتی افراد است که در این مطالعه مورد بررسى قرار گرفته است.روش کار: این مطالعه از نوع کارآزمایى بالینى است .پس از نمونه گیرى به روش در دسترس، 64 آزمودنى به صورت تصادفى بلوکه به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند .براى گروه مداخله، آموزش مبتنى بر الگوى توانمندسازى خانواده محور از طریق بحث گروهى، نمایش و آموزش مشارکتى اجرا شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه هاى اطلاعات دموگرافیک و اطلاعات پایه بیمارى و همچنین پرسشنامه ارزیابی رفتارهای خودمراقبتی زنان مبتلا به بی اختیاری استرسی ادرار بود.یافته ها: نمره کل رفتارهای خودمراقبتی پس از مداخله در گروه مداخله 90/55 و در گروه کنترل 75/42 بوده است که آزمون آماری تی مستقل اختلاف معنی داری پس از مداخله بین دو گروه نشان داد 001/0 .= Pنتیجه گیری: نتایج این مطالعه اثر بخشی آموزش مبتنی بر الگوی توانمندسازی خانواده محور با تاکید بر خود بیمار و مشارکت اعضای خانواده در ارتقای رفتارهای خود مراقبتی زنان مبتلا به بیاختیاری استرسی ادرار را نشان می دهد. بنابراین پیشنهاد میشود تیم بهداشتی درمانی از این الگو به عنوان راه کار مناسب برای حمایت زنان غیر بستری و ساکن در جامعه و تقویت سازگاریشان با شرایط موجود استفاده کنند.

کلیدواژه ها:

بى اختیارى استرسى ادرار ، رفتارهای خودمراقبتی ، زنان ، توانمندسازى ، الگوی توانمند سازی خانواده محور

نویسندگان

نادیا کلبادی نژاد

مربی، گروه پرستاری، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران

میترا ایاسی

مربی، گروه پرستاری،واحد بهشهر، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، بهشهر، ایران

محسن حسن پور

مربی، گروه پرستاری، واحد گناباد، دانشگاه آزاد اسلامی، گناباد، ایران