بررسی میزان بکارگیری عملیات حفاظت خاک توسط کشاورزان حوزه های آبخیز کرخه و دز

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,276

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

WATERSHED05_137

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1388

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق بررسی میزان بکارگیری عملیات حفاظت خاک توسط کشاورزان حوزه آبخیز کرخه و دز در استان خوزستان می باشد .روش تحقیق پیمایشی و از نوع توصیفی - همبستگی به منظور تعیین رابطه متغیرهای مستقل و وابسته می باشد . جامعه آماری مورد نظرشامل کشاورزان حو ز ه های آبخیز کرخه ودز به تعداد ۳۹۴ نفر می باشد که از این میان تعداد ۸۲ نفر به روش نمونه گیری تصادفی با انتساب متناس ب بعنوان نمونه آماری انتخاب شدن د . روایی محتوایی پرسشنامه مورد استفاده جهت گردآوری داده ها با کسب نظرات متخصصان و اساتید ترویج و آموزش کشاورزی مورد بررسی و اصلاحات لازم صورت گرفت . جهت تعیین پایایی بخش سنجش بکارگیری عملیات حفاظت خاک توسط کشاورزان از ضریب اع تبار کرونباخ آلفا استفاده گردید که مقدار آن ۰/۷۴ بدست آمد به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از رو ش های توصیفی میانگین و انحراف معیار و روشهای آماری استنباطی همچون همبستگی و رگرسیون استفاده گردید .یافته ها نشان داد که بیشتر کشاورزان عملیات حفاظت خاک را در س ط ح متوسط بکار می گیرند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری بین متغیر وابست ه " بکارگیری عملیات حفاظت خاک " با متغیرهای میزان استفاده از کانال های ارتباطی و منابع اطلاعاتی و دسترسی به زیرساختهای فناوری اطلاعات وجود دار د . در تحلیل رگرسیونی به روش گام به گام متغیرهای پیش بینی کننده بکارگیری عملیات حفاظت خاک در دو گام وارد شدند در گام اول متغیر میزان استفاده از کانال های ارتباطی و منابع اطلاعاتی و در گام دوم میزان دسترسی به زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات وارد معادله شدند

کلیدواژه ها:

بکارگیری عملیات حفاظت خاک ، کشاورزان ، حوز ههای آبخیز کرخه و دز

نویسندگان

فاطمه شفیعی

دانشجوی دوره دکتری آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد وتوسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

احمد رضوانفر

دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد وتوسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

سیدمحمود حسینی

استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد وتوسعه کشاورزی دانشگاه تهران

فریدون سرمدیان

استادیار گروه خاکشناسی،دانشکده آب و خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • دفتر مرتع و آبخیزداری. 1385. گزارش تفصیلی وضعیت فرسایش در ...
 • رییسیان، ر. 1376. بررسی تاثیر بافت خاک، شدت بارندگی، پوشش ...
 • صادقی، س.، نجفی، ع و وفاخواه، م. 1383. بررسی نقش ... [مقاله کنفرانسی]
 • بررسی وضعیت تخریب اراضی در ایران [مقاله کنفرانسی]
 • نجفی: غ، 1384. زمین و اراضی کشاورزی در ایران. ماهنامه ...
 • Gerrard, J. 2000. Fundamentals of soils. Rutledge Fundamentals of Physical ...
 • Gvancheng, _ 2004. Consideration on the integrated watershed management in ...
 • Kaliba, A.R.M and Rabele, T. (2004). Impact of Adoption Soil ...
 • Kayongo, D. and Mbithi, P. 1979. Local environment perception and ...
 • Patel, M.M.; Chatterjee, A. and Mohamood Khan. 2003. Adoption of ...
 • Shalini, B.1992. Cosmopolites scale. Faculty of Social Studies, Department of ...
 • Tripathi, R.P and Singh, H.P. 2001. Soil erosion and conservation ...
 • Troeh, F. R.; Hobbs, J.A. and Donhaue, R. L. 1980. ...
 • نمایش کامل مراجع