CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

رابطه سبک های فرزندپروری والدین با اعتماد به نفس و هوش هیجانی کودکان

عنوان مقاله: رابطه سبک های فرزندپروری والدین با اعتماد به نفس و هوش هیجانی کودکان
شناسه (COI) مقاله: PCCONF06_112
منتشر شده در ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران در سال 1397
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمدمهدی شریعت باقری - استادیار گروه روان شناسی ،دانشگاه آزاد اسلامی .واحد تهران مرکزی
مرجان نعمت زاد - کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

خلاصه مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری با اعتماد به نفس و هوش هیجانی کودکان 6 تا 12 ساله شهر تهران میباشد.جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان 6 تا 12 ساله منطقه دو تهران در سال تحصیلی 96 - 97 تشکیل داده بودند از این جمعیت، 60 دانش آموز به صورت نمونه با روش خوشه گیری تصادفی انتخاب شدند که 30 نفر پسر و 3 نفر دختر بودند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارت بود از پرسشنامه سبکهای فرزندپروری بامریند) 1972 (، پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگ) 1965 ( و پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان ) 1980 (. داده های به دست آمده با استفاده از روش آماری تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته های پژوهش ضمن آن که توانست تا حدی به سوالات پژوهش پاسخ دهد، نشان داد که بین سبک فرزندپروری مقتدر و اعتماد به نفس کودکان به میزان 60 / 0 رابطه مثبت معناداری وجود دارد اما بین سبک سهل گیر و سبک مستبد و اعتماد به نفس کودکان رابطه معناداری دیده نشد . نتایج نشان میدهد که سبک مقتدر به میزان 65 / 0 هوش هیجانی کودکان را پیش بینی میکند اما سبک فرزندپروری مستبد و سهل گیر در پیش بینی هوش هیجانی کودکان معنادار نیستند. همچنین بین هوش هیجانی و اعتماد به نفس نیز رابطه معنادار و مثبتی دیده شد.

کلمات کلیدی:
سبكهاي فرزندپروري، اعتماد به نفس، هوش هيجاني

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/854229/