بررسی عوامل موثر بر اتخاذ بانکداری همراه توسط مشتریان: توسعه و گسترش UTAUT2 همراه با اعتماد (مورد مطالعه: بانک شهر در شهر تهران)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 496

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MPCONF04_013

تاریخ نمایه سازی: 27 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر اتخاذ بانکداری همراه توسط مشتریان: توسعه و گسترش UTAUT2 همراه بااعتماد (مورد مطالعه: بانک شهر در شهر تهران) است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه مشتریانی است که از خدماتالکترونیکی بانک شهر در شهر تهران استفاده می کنند که تعداد آنها نامحدود میباشند که با روش تصادفی ساده تعداد 384نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی - همبستگیاست. بر حسب روش تحقیق و نوع داده های مورد نیاز در این پژوهش ابزار مورد استفاده پرسشنامه استاندارد می باشد. برایاندازه گیری پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرانباخ استفاده شد که مقدار آن برابر 899 / 0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS22 بوده است. یافته ها بیانگر آن است که نیت رفتاری به صورت قابلتوجه و به طور مثبت توسط امید به عملکرد، امید به تلاش، نفوذ و تاثیر اجتماعی، شرایط تسهیل کننده، انگیزه ی درونی، ارزشقیمت، اعتماد و اطمینان تحت تاثیر قرار می گیرد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

علی نوروزی مبارکه

استادیار گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

علی عراقی زاده

کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور، قشم، ایران