بررسی وضعیت سلامت دهان و دندان دانش آموزان ابتدایی شهر تهران و برخی عوامل مرتبط با آن

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 353

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MCS-5-2_006

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

چکیده مقاله:

مقدمه: بهداشت دهان و دندان از شاخه های مهم بهداشت عمومی است که در سلامت افراد تاثیر بسزایی دارد و رویکیفیت زندگی و شرایط عمومی بدن اثر می گذارد.هدف: این مطالعه با هدف بررسی وضعیت سلامت دهان و دندان دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهر تهران وبرخی عوامل مرتبط با آن انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی تحلیلی، 416 دانش آموز در سال تحصیلی 96-95 با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی از لحاظ سلامت دهان و دندان مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محققساخته ای بود که روایی و پایایی آن تایید شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میانگین سنی افراد مورد مطالعه 0/62±10/88 سال بود. 55/3% دانش آموزان گزارش کردند که کمتر از دو بار در روز مسواک م یزنند. 22/4% حداقل یک بار در روز از نخ دندان استفاده می کردند و 23/1% هر شش ماه یک بار برای معاینه به دندانپزشک مراجعه می کردند. اکثریت دانش آموزان (38/7%) اظهار داشتند که بیشترین اطلاعات بهداشتی دهان و دندان را از معلمان کسب می کنند و 24/5% آنان، مربیان بهداشت را مهم ترین منبع کسب اطلاعات در خصوص بهداشت دهان و دندان، اعلام کردند. میانگین نمره آگاهی و عملکرد دانش آموزان در زمینه مراقبت دهان و دندان در حد متوسط و به ترتیب 22/30±41/21 و 19/6±53/33 بود. عملکرد با تحصیلات والدین و درآمد خانواده (P<0/01) همبستگی مثبت و معناداری داشت ولی آگاهی فقط با تحصیلات والدین همبسته بود (P<0/05). بحث و نتیجه گیری: آگاهی و عملکرد متوسطی در میان دانش آموزان دختر پنجم ابتدایی شهر تهران نسبت به بهداشتدهان و دندان مشاهده شد که با افزایش تحصیلات والدین، میزان آگاهی و عملکرد دانش آموزان افزایش می یافت. ازآنجایی که دانش آموزان مهم ترین منبع کسب اطلاعات خود را معلمین و مربیان بهداشت ذکر کرده بودند، به نظر می رسدمداخلات آموزشی مربی محور می تواند اثرگذار باشد.

کلیدواژه ها:

بهداشت دهان و دندان ، دانش آموزان مدارس ابتدایی ، عملکرد

نویسندگان

اعظم گودرزی

دانشجوی دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، ایران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی، گروه آموزش بهداشت

علیرضا حیدرنیا

دکترای آموزش سلامت، استاد، ایران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی، گروه آموزش بهداشت

صدیقه سادات طوافیان

دکترای آموزش سلامت، استاد، ایران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی، گروه آموزش بهداشت

محمد اسلامی

دکترای آموزش سلامت، استادیار، ایران، تهران، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس