تاثیر بازاریابی ویروسی بر ارزش ویژه برند و رفتار مصرف کننده در بازار موبایل شیراز

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 618

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RMCE01_012

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

چکیده مقاله:

بازاریابی ویروسی نوعی انتقال دهان به دهان پیام توسط افراد است که از این طریق برخی از پیامهای بازاریابی مربوط به شرکت، برند و یا محصولات شرکت از طریق ابزارهای رسانهای عمومی(غالبااینترنت) در سطح گسترده ای بین عموم جامعه منتشر میشود. بازاریابی ویروسی به دلیل جاذبه قوی، سبب ایجاد حس مثبت در بیننده میشود که وی از این حس مثبت بوجود آمده به منزله اطلاعاتی برای ارزیابی برند استفاده میکند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر بازاریابی ویروسی بر ارزش ویژه برند و رفتار مصرف کننده در بازار موبایل شیراز میباشد. پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی است و از نوع مطالعات توصیفی تحلیلی میباشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مشتریان در بازار موبایل شیراز تشکیل میدهند که تعداد 384 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این مطالعه داده ها با استفاده از پرسشنامه از افراد نمونه جمع آوری شد و با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار Lisrel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که مدل اندازه گیری شاخص بازاریابی ویروسی که شامل 5 دسته نشانگر (ارزشی، حیله ای، حیاتی، مارپیچی و ناخوشایند) از معناداری و برازش مناسبی برخوردار است. همچنین تمام فرضیه های پژوهش مورد تایید قرار گرفت و مشخص گردید که بازاریابی ویروسی بر ارزش ویژه برند و رفتار مصرف کننده در بازار موبایل شیراز تاثیرگذار است.

نویسندگان

مهدی زارع

گروه مدیریت اجرایی، واحد علوم و تحقیقات فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.گروه مدیریت اجرایی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

فضل اله کاظمی

گروه مدیریت اجرایی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز ایران