بررسی مدیریتی عملکرد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرداری و شورای شهر( مطالعه موردی: شورای اسلامی شهر شیروان)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 948

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCAM04_006

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

چکیده مقاله:

شهرداری و شورای شهر همواره نقش بسزایی در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارند. این پژوهش که به بررسی عملکرد اقتصادی شهرداری و شورای اسلامی شهر شیروان پرداخته است با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از اطلاعات پیمایشی و اسنادی صورت گرفته است. روش اثبات فرضیه ها در این پژوهش استناد بر داده های مورد بررسی از طریق پرسشنامه بوده است. جامعه آماری شامل دو گروه کارشناسان شهری و ساکنان شهر را در بر می گیرد. جهت تعیین حجم نمونه برای گروه ساکنان از فرمول کوکران استفاده شده است که تعداد نمونه 384 نفر بودند که از طریق نمونه گیری طبقه ای و تصادفی اقدام به تکمیل آن ها شد. اما برای نمونه کارشناسان از رو گلوله برفی استفاده شد که تعداد که تعداد کارشناسان در این پژوهش به 15 نفر رسید. در تحلیل داده ها جهت بررسی نرمال بودن توزیع میانگین نمرات از آزمون کلموگروف اسمیرنوف و برای ارزیابی عملکرد اقتصادی شهرداری و شورای شهر شیروان از آزمون T تک نمونه ای و آزمون (Binominal test) . نیز جهت مقایسه نظرات گروه مردم و کارشناسان از آزمون یومن – وایت نی و T مستقل استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که عملکرد اقتصادی شهرداری و شورای اسلامی شهر شیروان ضعیف بوده است. البته عملکرد اجتماعی در وضعیت مناسبتری نسبت به عملکرد اقتصادی قرار دارد و فراتر از حد متوسط و قابل قبول پژوهش قرار گرفته است. این در حالی است که بهترین وضعیت عملکردی شهرداری و شورای اسلامی شهر شیروان مربوط به عملکرد فرهنگی است که این مقدار 89/3 می باشد.

نویسندگان

هادی بنائیان

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان