تاثیر استقرار سیستم اطلاعاتی مکانیزه بر رضایتمندی مراجعین در شهرداری اسفراین

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 433

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCAM04_002

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

چکیده مقاله:

هدف اساسی این پژوهش بررسی تاثیر استقرار سیستم اطلاعاتی مکانیزه بر رضایتمندی مراجعین در شهرداری اسفراین می باشد. جامعه این پژوهش شامل جامعه آماری کلیه افرادیست که بین زمستان سال 1395 و بهار 1396 به شهرداری اسفراین مراجعه کرده اند که حجم نمونه برابر 100 نفر می باشد. روش تحقیق پژوهش میدانی و کتابخانه ای می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t-test و تحلیل واریانس یکطرفه که با استفاده از نرم افزار SPSS و استفاده از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی، داده ها تحلیل شده و نتایج نشان داد که بین سیستم های اطلاعاتی مکانیزه و رضایتمندی شهروندان رابطه معناداری وجود دارد.

نویسندگان

افسانه حسن پور

موسسه حکیم نظامی قوچان دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، گرایش مالی، موسسه حکیم نظامی قوچان