بررسی میزان ضایعات پس از برداشت بذر گندم در ماشین های بوجاری

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 399

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NACONF07_233

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1397

چکیده مقاله:

در این تحقیق برای انتخاب نوع ماشین بوجار که بیشترین ناخالصی ها را از نمونه های ارقام گندم پاک می کند و دارای کمترین میزان ضایعات باشند، سه نوع ماشین بوجاری مختلف مورد آزمایش قرار گرفت تا عملکرد آنها بر روی ارقام گندم متداول در منطقه شمال خوزستان مورد مطالعه قرار گیرد. این سه ماشین عبارتند از: ماشین بوجاری آر ماشین مدل A.R.S5000 ساخت ایران، ماشین بوجاری کیمبریا ساخت دانمارک و ماشین بوجاری گلدسات مدل G.S100 ساخت آلمان. این طرح با 4 فاکتور: نوع ماشین(سه نوع)، میزان باد(در سه سطح شرایط کاری تنظیم شده، کمتر و بیشتر از آن)، میزان تغذیه(در دو سطح 70 و 95 درصد ظرفیت اسمی ماشین) و سه رقم بذر گندم(چمران، ویریناک و بهرنگ) در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی انجام گرفت. اثر این دو عامل بر میزان ضایعات حاصل از انجام فرآیند بوجاری بررسی گردید.سایز مناسب الک با توجه به رقم گندم و با استفاده از الک دستی آزمایشگاهی برای الک بالایی و پایینی مورد استفاده در ماشین بوجار انتخاب شد. نتایج آماری بدست آمده از تحلیل داده ها نشان داد هر 4 فاکتور دارای اثر معنی داری بر میزان ضایعات بوجاری می باشند. به طوری که ماشین کیمبریا با میانگین 1/17 درصد کمترین و آرماشین با میانگین 1/91 درصد بیشترین مقدار ضایعات بوجاری را دارند، ماشین گلدسات دارای میانگین کل 1/74 درصد ضایعات حین فرآیند بوجاری می باشند. همچنین بوجاری رقم بهرنگ با میانگین 1/47 درصد کمتر از ارقام چمران و ویریناک باعث ایجاد ضایعات می شود.ضمنا مشخص شد که افزایش میزان تغذیه و همچنین افزایش میزان باد بیشتر از سرعت توصیه شده با تیجه به نوع ماشین و رقم گندم باعث افزایش ضایعات حاصل از بوجاری می گردد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

معین قاسمی نژاد

کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

رامین قاسمی نژاد

کارشناس مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول