بررسی تطابق مکان های مناسب تغذیه ی مصنوعی و مخروطه افکنه ها در منطقه ی گتوند با استفاده از روشAHP

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 407

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AGI-2-3_002

تاریخ نمایه سازی: 19 آبان 1397

چکیده مقاله:

جهانی قرار داشتن دو سوم وسعت کشور ایران در نواحی خشک و بیابانی و تنوع عوارض ژیومورفولوژیکی در این نواحی لزوم توجه به این عوارض را نشان میدهد. یکی از این عوارض متنوع و بااهمیت، مخروط افکنه است که به دلیل تخلخل زیاد از جنبه ی تشکیل و تغذیه ی طبیعی سفره های آب زیرزمینی، دارای اهمیت فراوان میباشد و گسترش تمدنها و مناطق مسکونی را در حاشیه ی خود با بهره برداری از این منابع آبی به وسیله ی حفر قنات و چاه به دنبال داشته است از سوی دیگر برداشت بیرویه از این سفره های آب زیرزمینی، باعث افت شدید سطح آب زیرزمینی شده است. تغذیه ی مصنوعی آبخوانها به روش پخش سیلاب، راهکاری است که با آن می توان حجم مخزن آب زیرزمینی را افزایش و روند افت سطح آن را کاهش داد. در این پژوهش با تلفیق سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی1، مناسب ترین عرصه ها برای تغذیه ی مصنوعی در منطقه ی آبید سربیشه ی گتوند شناسایی و میزان انطباق این مناطق با لندفرمهای ژیومورفولوژی مورد بررسی قرارگرفت. بدین منظور، ابتدا هفت عامل موثر در تغذیهی مصنوعی شامل شیب، نفوذپذیری، کیفیت سیلاب، ضخامت آبرفت، قابلیت انتقال، تراکم زهکشی و کاربری اراضی در محیط GIS آماده سازی و با روش تحلیل سلسله مراتبی وزن دهی شد. سپس با استفاده از توابع تحلیلیGIS و وزنهای اکتسابی هر لایه، نقشه ی عوامل موثر با هم دیگر تلفیق و نقشه ی نهایی در چهار طبقه ی تناسب بالا تا نامناسب تهیه گردید. سپس نقشه ی لندفرمهای ژیومورفولوژی منطقه، تهیه وبر میان یابی انطباق داده شد. نتایج این تحقیق نشان داد عرصه های دارای تناسب بالا، جهت تغذیه ی مصنوعی آ ب زیرزمینی با سطح مخروط افکنه به میزان 58 درصد، دشت 22 درصد و با سطوح پدیمنتی 13 درصد همپوشانی دارد

نویسندگان

نظام اصغری پوردشت بزرگ

دانشجوی دکتری ژیومورفولوژی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران ایران

محمدرضا ثروتی

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

پرویز کردوانی

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

سیاوش شایان

استادیار دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران