CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ویژگی های روان سنجی پرسشنامه خودنظم دهی ورزشی

عنوان مقاله: ویژگی های روان سنجی پرسشنامه خودنظم دهی ورزشی
شناسه (COI) مقاله: JR_SPSY-3-8_002
منتشر شده در شماره 8 دوره 3 فصل تابستان در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

زاهده رحمانیان - دانشجوی دکترای روانشناسی ورزشی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
سیدمحمدکاظم واعظ موسوی - استاد دانشگاه جامع امام حسین (ع)
مهدی سهرابی - دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

خلاصه مقاله:
برای بهره بردن از فواید طولانی مدت ورزش به خودنظم دهی ورزشی نیاز است. پرسشنامه خودنظم دهی ورزشی دارای 16سوال است که میزان و مولفه های خودنظم دهی ورزشی را می سنجد. هدف از پژوهش حاضر تعیین ویژگی های روان سنجیپرسشنامه خودنظم دهی ورزشی در ورزشکاران جوان باشگاه های ورزشی استان فارس است. روش این پژوهش توصیفی ازنوع زمینه یابی است که در آن تعداد 256 ورزشکار از چهار باشگاه مردانه و سه باشگاه زنانه در استان فارس به روشنمونه گیری خوشه ای شرکت کردند. نتایج به دست آمده از روش تحلیل عاملی به شیوه چرخشی چهار عامل خودگردانی بیرونی خودگردانی درون فکنی انگیزه درونی و خودگردانی شناخته شده را نشان داد که در مردان 48/76 و در زنان 53/43درصد از واریانس کل خودنظم دهی را تبیین می کرد. ضرایب پایایی همسانی درونی از طریق آلفای کرونباخ برای 16 ماده وچهارعامل در کل پرسش نامه (به ترتیب در مردان و زنان 0/80 و 0/67) و نیز از طریق دونیمه سازی (بی ترتیب در مردان و زنان 0/79 و 0/62) رضایتبخش بود. همچنین ضرایب روایی همگرای پرسش نامه خودنظم دهی ورزشی بین 0/44 تا 0/71 بود . بنابراین پرسشنامه خودنظم دهی ورزشی برای بهره گیری پژوهش گران به منظور ارزیابی خودتنظیمی ورزشکاران جوانشرایط لازم را داراست.

کلمات کلیدی:
اعتباریابی، رواسازی، ورزش خودنظم دهی، تحلیل عاملی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/793517/