تاثیر کفش ورزشی با زیره نانوسیلیکا بر بارگیری عمودی و بزرگی نیروی های عمودی و قدامی- خلفی عکس العمل زمین در فاز اتکای دویدن

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 392

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SMJ-6-15_003

تاریخ نمایه سازی: 23 آبان 1397

چکیده مقاله:

استفاده از مواد جدید فناوری نانو در زیره کفش که بتواند بر نیروهای عکس العمل زمین در فازاتکای دویدن تاثیر بگذارد هنوز بررسی نشده است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر کفش ورزشیبا زیره کامپوزیت نانوسیلیکا و ترموپلاستیک الاستومر بر میانگین نیروی های فعال، غیرفعال،پیش روندگی، ترمزی و بارگیری عمودی در مقایسه با کفش ورزشی با زیره پلی وینیل کلراید(پی وی سی) در فاز اتکای دویدن است. 15 آزمودنی مرد پس از پوشیدن دو نوع کفش با زیره هایکامپوزیت نانو و پی وی سی با سرعت 0/2±3/5 متر بر ثانیه روی تخته نیروسنج دویدند. میانگیننیروی عمودی و قدامی- خلفی عکس العمل زمین و بارگیری عمودی، با استفاده از آزمون تی همبسته تجزیه و تحلیل شد (α≤0/05) میانگین نیروهای فعال، غیرفعال، پیشروندگی وبارگیری عمودی در کفش کامپوزیت نانو به طور معناداری بیشتر از کفش پی وی سی بود (α≤0/05)همچنین میانگین نیروهای فعال، غیرفعال، پیشروندگی و بارگیری عمودی هنگام استفاده از کفشکامپوزیت نانو به ترتیب 0/7%، 3/74%، 2/09 و 60/6% افزایش پیداکرد. استفاده از نانو ذرات سیلیکا با ایجاد سختی 70A در زیره کفش کامپوزیت نانو در مقایسه با کفش پی وی سی با سختی65A افزایش معنادار میانگین نیروی عمودی عکس العمل زمین و میانگین نیروی پیش روندگی رادر پی داشت. این افزایش ممکن است بهدلیل خاصیت استحکام کششی ایجادشده در زیره کفشتوسط نانو ذرات سیلیکا باشد که می تواند اجرای ورزشی را نیز بهبود بخشد. با وجود این، افزایشبارگیری عمودی در اثر استفاده از این نوع کفش ممکن است دوندگان را مستعد آسیب های حاصلاز دویدن کند.

کلیدواژه ها:

نانوسیلیکا ، نیروی عمودی عکس العمل زمین ، نیروی قدامی- خلفی عکس العمل زمین ، بارگیری عمودی

نویسندگان

مطهره حسینی نژاد

کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی، ابواب جمعی اداره آموزش و پرورش استان فارس

منصور اسلامی

استادیار دانشگاه مازندران

موسی قایمی

استاد دانشگاه مازندران