نقش صنعت بیمه در بهبود عملکرد سیستم حمل و نقل دریایی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 682

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AMSCONF05_402

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش، بررسی نقش صنعت بیمه در بهبود عملکرد سیستم حمل و نقل دریایی (شرکت بیمه معلم)در سال 1396 می باشد. تحقیق حاضر یک پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شاملمدیران و کارشناسان شرکت حمل ونقل دریایی می باشد با استفاده از جدول مورگان 148 نفر با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه در بین نمونه توزیع گردید. روایی پرسشنامه توسط خبرگان واساتید دانشگاهیتایید گردید. جهت محاسبه پایایی، ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه 0/77 محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد که کیفیت خدمات باری عملیات بندری در حمل ونقل دریایی/کیفیت تعهدات قانون بیمه گذار/کیفیت تعهدات قراردادی بیمه گر/پیشینه عملکرد شرکت بیمه گر/عمر کشتی های باربریوعملیات بندری /مساله پوشش باربری و مسیولیت متصدیان حمل ونقل و نقش مولفه های صنعت بیمه معلم بر بهبودعملکرد سیستم حمل ونقل دریایی کشتیرانی کشور ایران تاثیر معنادار دارد.

کلیدواژه ها:

مولفه های صنعت بیمه ، پوشش بیمه ، بهبود سیستم حمل ونقل دریایی

نویسندگان

صدف خان بلوکی

دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، گروه مدیریت بازرگانی، قم، ایران

علی سوری

دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، گروه مدیریت بازرگانی، قم، ایران

علیرضا عادل

کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ، گروه اقتصاد ، تهران ، ایران