تصمیم گیری چند معیاره فازی راهبرد مدیریت شهری بر رتبه بندی و بهبود فعالیت های مالی (مورد مطالعه: اداره مالی شهرداری اسلامشهر)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 357

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AMSCONF05_383

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

چکیده مقاله:

باید پذیرفت که مساله شهر، شهروند و شهرداری یک موضوع علمی و تخصصی می باشد و نمی توان آن را جدا از سایر رشتههای علوم اجتماعی تعریف نمود. اغلب تصمیم گیری های مربوط به حوزه های اقتصادی، صنعتی، مالی و یا حتی سیاسی مسایلیچند معیاره می باشند. لحاظ نمودن مطلوبیت و ترجیحات تصمیم گیران در حل این قبیل مسایل، اهمیت فراوان دارد. از جنبههای عملکردی سازمان ها که بسیار مورد توجه نیز هست، عملکرد مالی آنهاست و ارزیابی عملکرد مالی در محیط رقابتی کنونیبرای سازمان ها اهمیت ویژه ای دارد. از طرفی استفاده از فنون تصمیم گیری چند معیاره برای ارزیابی عملکرد قادر است همزماندامنه وسیعی از معیار های عملکردی را پوشش داده و امکان ارزیابی درستی را فراهم آورد. بر همین اساس هدف اصلی پژوهشحاضر بررسی کاربرد تصمیمگیری چند معیاره فازی در مدیریت شهری و رتبه بندی و بهبود فعالیت های مالی در شهرداریاسلامشهر با استفاده از مدل تحلیلی- توصیفی می باشد. برای رسیدن به این هدف ابتدا به شناخت درآمدهای شهرداریاسلامشهر از جنبه پایداری و ناپایدار بودن پرداخته و سپس فعالیت های مالی شهرداری اسلامشهر تحلیل گردید و در انتها بهجمع بندی و نتیجه گیری پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد اداره مالی شهرداری اسلامشهر برای مواجهه با مسایل و مشکلاتانباشته شده در طول دهه های گذشته هم چنین تحقق چشم انداز مندرج در طرح جامع شهرستان اسلامشهر نیازمند رتبهبندی و بهبود فعالیت های مالی و تامین منابع مالی قابل توجهی است. برای تامین این منابع راهکاری جز استفاده از ظرفیتبخش خصوصی و بازارهای مالی و سرمایه متصور نیست. همچنین بودجه شهرداری که می تواند آیینه تمام نمایی از عملیات وفعالیت های شهرداری باشد که باید بصورت طبقه بندی عملیات، طبقه بندی درآمد، طبقه بندی هزینه، طبقه بندی سازمانیمورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد.

نویسندگان

حسینعلی امیرسیفی

مدیر مالی و کارشناس ارشد حسابداری

سیدمحمد نصیری

مشاور و کارشناس ارشد مدیریت مالی اسلامشهر

محمود فرخی

رییس اداره و کارشناس ارشد مدیریت مالی اسلامشهر

حسام احمدی

کارشناس ارشد مدیریت مالی اسلامشهر