اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی بر کاهش نشخوار خشم در بین دانش آموزان دختر دوم دبیرستان شهر گنبدکاووس

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 571

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RSCONF01_041

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1397

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری گروهی بر کاهش نشخوار خشم بر دانش آموزان دختر دوم متوسطه شهر گنبد انحام شد. برای تعیین اثر بخشی از روش تحقیق نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد.حجم نمونه به تعداد 30 نفر بود که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای وملاک های ورود و خروج انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش به تعداد 15 نفر و گروه کنترل به تعداد 15 نفر قرار گرفتند. آزمودنی های گروه آزمایش 8جلسه تحت مداخله شناختی- رفتاری گروهی قرار گرفتند، درحالی که گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. ابزار بکار رفته شامل پرسشنامه پرسشنامه نشخوار خشم سوکودولوسکی و همکاران (2001) بود که قبل و بعد از مداخله در هر دو گروه اجرا شد . از روش تحلیل کوواریانس برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. بر اساس نتایج ، میانگین آزمون نهایی تعدیل شده نشخوار فکری خشم، دو گروه آزمایش و گواه ، تفاوت معنادار (p value < 0.05) به میزان 9/39 وجود داشت. بعبارت دیگر مداخلات شناختی- رفتاری گروهی در کاهش نشخوار خشم تاثیر معناداری داشته است.بنابراین می توان بااین روش،جهت کنترل افکار وهیجان های منفی وارتقای بهداشت روانی دانش آموزان اقدام موثری نمود.

کلیدواژه ها:

نشخوار خشم ، اثربخشی درمان شناختی – رفتاری گروهی

نویسندگان

فاطمه محمدپور

کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی

کاظم شریعت نیا

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی