شناسایی مولکولی ژن کد کننده ی بتالاکتاماز CTX-M در کلبسیلا پنومونیه های ایزوله شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های شهرتهران

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 392

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCNCMB03_027

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1397

چکیده مقاله:

زمینه: بتالاکتاماز CTX-M در سراسر جهان به عنوان یک مکانیسم مهم مقاومت در مقابل بتالاکتام ها در پاتوژن های گرم منفی به خصوص کلبسیلا پنومونیه شناخته شده و به سرعت در حال افزایش است. هدف: تعیین ژن CTX-M در سویه های کلبسیلا پنومونیه مولد ESBL ایزوله شده از بیمارستان های شهر تهران به روش مولکولیPCR می باشد. روش بررسی:176 ایزوله کلبسیلا پنومونیه جداسازی و با آزمون های بیوشیمیایی تعیین هویت شدند. مقاومت باکتری ها نسبت به دیسک های آنتی بیوتیکی سفپیم، آمپی سیلین، جنتامایسین، آمیکاسین، سفالوتین، ، سفتازیدیم، پیپراسیلین، ایمی پنم، سیپروفلوکساسین، سفوتاکسیم، نیتروفورانتویین و تری متوپریم به روش دیسک دیفیوژن تعیین شد. ایزوله ها مقاوم به آنتی بیوتیک های فوق بوسیله تست تاییدی دیسک های ترکیبی سفوتاکسیم-کلاولانیک اسید بررسی شدند. سپس در سویه های مولد ESBL، وجود ژن CTX-M با روش مولکولی PCR بررسی شد. نتایج: در تست فنوتیپی تاییدی % 56/81 ایزوله ها ESBL بودند و فراوانی ژن CTX-M برابر 28 % بود. در این پژوهش بیشترین میزان مقاومت، مربوط به آنتی بیوتیک آمپی سیلین((%24/89 و کمترین درصد مقاومت مربوط به آنتی بیوتیک ایمی پنم((%6/06 مشاهده گردید. بحث: اعمال ابزارهای مناسب کنترل عفونت و راهکارهای مناسب درمانی در بخش های مختلف بیمارستان های مورد مطالعه برای جلوگیری از انتشار آنها ضروری است.

کلیدواژه ها:

کلبسیلا پنومونیه - بتالاکتامازهای وسیع الطیف ، ژنCTX-M ، واکنشهای زنجیره ای پلیمرازی

نویسندگان

نیلوفر شاملو

کارشناس ارشد ژنتیک مولکولی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند

رضا میرنژاد

مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...

سعید ذاکربستان آباد

فوق دکتری تخصصی ژنتیک مولکولی، عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند