بررسی ارتباط بازده سهام با نسبت های بازار درشرکت های شیمیایی و دارویی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 330

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MDMCONF02_149

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1397

چکیده مقاله:

موضوع اصلی این تحقیق بررسی و تجزیه و تحلیل رابطه بازده سهام با نسبتهای بازار در گروه های صنعتی شیمیایی و دارویی بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور سه فرضیه تدوین و یک مدل رگرسیونی چند متغیره استخراج و یک بار در سطح کلیه شرکتها و بار دیگر در سطح دو گروه صنعتی مورد مطالعه برازش گردید. بازه زمانی تحقیق طی سالهای 1387 الی 1394 بود و برای بررسی صحت فرضیه ها از الگوی داده های ترکیبی استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در سطح کلیه شرکتها و دو گروه صنعتی نشان داد که به اسثثناء ضریب سود هر سهم و قیمت به ارزش دفتری که در سطح صنعت شیمیایی معنادار نبودند، تمام ضرایب در سطح شرکتها وصنعت دارویی معنادار هستند. بنابراین کلیه فرضیه های ارایه شده در تحقیق تایید گردید

کلیدواژه ها:

نویسندگان

اکبر امینی مهر

عضو هییت علمی ،دانشکده .حسابداری ، دانشگاه پیام نور،ایران

وهاب رستمی

عضو هییت علمی، . دانشکده حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران

تندیس خاک ره کهنمویی

دانشجو کارشناسی ارشد رشته حسابداری، دانشکده حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران