بررسی وابستگی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک به برخی خصوصیات خاک

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 619

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NEWCONF04_097

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1397

چکیده مقاله:

هدایت هیدرولیکی اشباع خاک (ks) یکی از ویژگی های مهم هیدرولیکی خاک است. به طوری که در اکثر مدل های شبیه سازی فرسایش و هیدرولوژیکی خاک در آبخیزها، نقش مهمی را ایفا می کند. لذا دانستن ارتباط خصوصیات فیزیکی خاک با هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در تخمین و برآورد این ویژگی اهمیت فروان دارد. در این پژوهش سعی شده است ارتباط بین خصوصیات بافت، ساختمان خاک و ابعاد فرکتالی ذرات و خاکدانه با ما با استفاده از همبستگی پیرسون بررسی گردد. نتایج حاصل، نشان از ارتباط منفی و معنی دار بعد فرکتالی خاکدانه (** 0 / 333-)، کربنات کلسیم معادل ( 0 / 1384-) و همبستگی مثبت و معنی دار کربن آلی (** 0 / 321) دارد.

نویسندگان

مجتبی علی محمدی

دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل، ایران

عباس احمدی

دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز-تبریز، ایران

شکراله اصغری

دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل، ایران