بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات ( SWOT ) شهرداری ( مطالعه موردی شهرداری محمودآباد شاهین دژ)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 4,458

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SECM02_230

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1397

چکیده مقاله:

شهرداری ها برای برنامه ریزی بلندمدت و کوتاه مدت راهبردی شهرداری به اطلاعاتی در زمینه نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهایی که با آنها مواجه هستند، نیازمندند و مدیران شهرداری با استفاده از مدل swot و با گردآوری اطلاعاتی در زمینه نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدهای شهرداری، امکان در نظر گرفتن عوامل درونی و بیرونی را به صورت توام در یک جدول فراهم می آورند و در قالب مدل یاد شده استراتژی ها و راهکارهایی به منظور ارتقاء کارایی سازمان خود ارایه می نمایند برای این منظور ابتدا بایستی عوامل داخلی و خارجی سازمان را مورد بررسی قرار دهند چرا که با بررسی عوامل خارجی از فرصت هایی که می توان از آنها بهره برداری نمود آگاه می شوند و با تهدیدهایی که بایستی از آنها احتراز کرد، آشنا می شوند. این پژوهش باهدف (( بررسی عملکرد شهرداری محمود آباد در نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای فراروی می باشد )) انجام شده است. روش انجام این تحقیق روش توصیفی که از معمول ترین و مناسب ترین روش ها می باشند استفاده و ابزار اندازه گیری آن پرسشنامه بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان، پیمانکاران و مهندسان که در سال 1395 و 1396 با شهرداری محمودآباد همکاری می نمایند، می باشد که براساس آمار و اطلاعات موجود تعداد افراد یاد شده برابر با 115 نفر است که براساس فرمول تعیین حجم نمونه کوکران حجم نمونه آماری این پژوهش به تعداد 90 نفر در نظر گرفته شد. با توجه به اینکه جامعه آماری تحقیق حاضر در بخش های متفاوتی با شهرداری محمودآباد شاهین دژهمکاری می کنند بنابراین برای انتخاب افراد مورد مطالعه از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی استفاده شد. یافته های تحقیق: از دیدگاه کارکنان و مهندسان عملکرد شهرداری محمودآباد در زمینه کیفیت فضای سبز شهر و... به عنوان نقاط ضعف در زمینه صدور پروانه ساخت و ... به عنوان نقاط قوت در زمینه شهرسازی و... به عنوان فرصت های فراروی در زمینه سد معبر به عنوان تهدیدهای فراروی شهرداری محمود آباد محسوب می شوند.

نویسندگان

محمدعلی دهقانی

دانشجو کارشناسی ارشد، مهندسی عمران، گرایش مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بناب، بناب، ایران

علیرضا پورصمد

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بناب، بناب، ایران