بررسی نقش شاخص های بازاریابی در توسعه گردشگری ورزشی استان اصفهان

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 697

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTCONF04_334

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1397

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر برر سی نقش شاخص های بازاریابی در توسعه گردشگری ورزشی در استان اصفهان بود که در سال 1396 انجام پذیرفت. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارشناسان حوزه گردشگری ورزشی، و حوزه تربیت بدنی اعم از تربیت بدنی آموزش و پرورش، ادارات ورزش و جوانان، اعضا هیات علمی دانشگاه ها، کارشناسان سازمان گردشگری و... بودند که تعداد آنها برابر با 96 بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان از این میان تعداد 80 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری این تحقیق شامل پرسشنامه شاخص های بازاریابی نظری و بیدختی ( 1388 ) بود که برای انجام این تحقیق روایی و پایایی آن مورد بررسی واقع شد (آلفای کرونباخ=0/81). جهت آزمون فرضیات تحقیق و رتبه بندی شاخص ها از آزمون های آماری t تک نمونه ای و فریدمن به کار گرفته شد و کلیه آزمون های آماری در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS نسخه 21 انجام گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد: تعدیل سیاست گذاری های کلان کشوری، توسعه ساختارهای زیربنایی، توجه بیشتر به جاذبه های گردشگری و تنظیم راهبردها براساس توزیع جاذبه ها از شاخص های موثر بر توسعه صنعت گردشگری ورزشی استان هستند. همچنین رتبه بندی این عوامل نشان می دهد که توسعه ساختارهای زیربنایی بیشترین و تعدیل سیاست گذاری های کلان کشوری کمترین نقش را در این امر ایفا می نمایند.

نویسندگان

سارا جمشیدی

کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

میثم شکیب زاد

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه