بررسی رابطه میان معنویت در محیط کار و درونی سازی ارزش های شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 479

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTCONF04_247

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1397

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر تعیین رابطه میان معنویت در محیط کار با درونی سازی ارزش های شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران در سال 1396 بود. روش تحقیق، توصیفی _ همبستگی و از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری آن را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران با تعداد 340 نفر ( در سال 1396 ) تشکیل داده اند. از بین این تعداد، 181 نفر به روش تصادفی طبقه ای به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. ابزار به کار رفته در این پژوهش، پرسشنامه های معنویت در محیط کار ملیمین و همکاران (2003) و پرسشنامه درونی سازی ارزش های شغلی سوپر (1980) که پایایی آن ها برابر 0/84 محاسبه شده است برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. یافته ها نشان داد میانگین معنویت در محیط کار برابر 3/71 و برای درونی سازی ارزش های شغلی 3/53 بوده است که نشان می دهد کمی بالاتر ازحد متوسط است. همچنین تحلیل های آماری نشان داد ضریب همبستگی (P<0/01، r=0/51) مثبت و معناداری در سطح (a=0/01) میان معنویت در محیط کار با درونی سازی ارزش های شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران وجود دارد.

کلیدواژه ها:

معنویت در محیط کار ، درونی سازی ارزش های شغلی و کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران

نویسندگان

عبدالله مصلحی

دکتری تخصصی مدیریت ورزشی

حسین منفرد

کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

هادی شیرزاد

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی

عظیم صلاحی کجور

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت ورزشی