بررسی ارتباط بین کارآفرینی سازمانی با عملکرد در باشگاه های ورزشی شهر گناباد

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 497

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTCONF04_021

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1397

چکیده مقاله:

مقدمه و هدف: پژوهش حاضر با هدف ارتباط بین کارآفرینی سازمانی با عملکرد در باشگاه های ورزشی شهر گناباد انجام گرفته است. روش شناسی: جامعه آماری این پژوهش شامل 250 نفر از مدیران و مربیان باشگاه های دارای مجوز از سازمان ورزش و جوانان در شهر گناباد بزرگ بوده است. در این تحقیق هر مدیر باشگاه های دارای مجوز از سازمان ورزش و جوانان در شهر گناباد بزرگ یک واحد نمونه می باشد. با توجه به ویژگی های جامعه آماری شیوه نمونه گیری تصادفی ساده در نظر گرفته شد، با استفاده از جدول برآورد حجم نمونه جرسی مورگان 152 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. در این تحقیق محقق برای اندازه گیری متغیرهای تحت بررسی از پرسشنامه کارآفرینی سازمانی مارگریت هیل ( 2002 ) و پرسشنامه عملکرد باشگاه همپنیوس در سال (2010) استفاده گردید. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه کارآفرینی سازمانی 0/86 و عملکرد باشگاه 0/78 بدست آمد. یافته ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها، این تحقیق نشان داد که، بین کارآفرینی سازمانی و کلیه ابعاد آن و عملکرد باشگاه های ورزشی، ارتباط علی معنی داری وجود دارد. این به آن معنی است که هرچه مدیران باشگاه ها از اطلاعات کارافرینی بیشتری برخوردار باشند و به نحو بهتر استفاده کنند بر روی عملکردشان تاثیر بیشتری خواهد گذاشت. بحث و نتیجه گیری: براساس نتایج فرضیه های مشخص است که، در محیط رقابتی کسب و کار امروز، عمده نگرانی و تکاپوی سازمان ها در جهت بقا ، توسعه و پیشرفت فراگیر آنها شکل می گیرد. در راستای این هدف خطیر، مدیران در پی شناسایی و بهره گیری بهینه از منابع و سرمایه هایی هستند که تحصیل آنها هزینه ها و زحمات فراوانی دارد. پس پیروز این میدان مدیرانی هستند که سرمایه های مذکور را به اثربخش ترین، کاراترین و بهره ورترین طرق ممکن به کار گیرند. عمده منابع هر سازمانی متوجه منابع انسانی، مالی و فنی آن است که مسلما سرمایه انسانی تعیین کننده سمت و سوی دیگر سرمایه هاست، زیرا نیروی انسانی است که با توانایی های خود و با برنامه ریزی، دیگر منابع را به خدمت گرفته است. در عصر حاضر روند تغییرات و تنوع ابزار مورد استفاده در جریان زندگی، هر روز بیشتر می شود.

کلیدواژه ها:

کارآفرینی سازمانی ، عملکرد باشگاه های ورزشی شهر گناباد

نویسندگان

ایمان صفایی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، ایران

کاظم چراغ بیرجندی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، ایران

علی اصغر اکبری

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، ایران