CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی پدیده بلن دشدگی در مخازن زمینی انعطا فپذیر تحت اثر زلزله

عنوان مقاله: بررسی پدیده بلن دشدگی در مخازن زمینی انعطا فپذیر تحت اثر زلزله
شناسه (COI) مقاله: ICCE06_061_9841656948
منتشر شده در ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران در سال 1382
مشخصات نویسندگان مقاله:

سامان باقری - کارشناس ارشد زلزله دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
فیاض رحیم زاده - دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

خلاصه مقاله:
رفتار مخازن حاوی مایعات تحت اثر زلزله، با توجه به اهمیت آنها و نیز به دلیل وجود اندرکنش بین سیال و سیستم ساز های، مورد توجه و مطالعة بسیاری از مهندسین و محققین قرار گرفته است. مدلهای اولیة مورد استفاده برای تحلیل دینامیکی مخازن حاوی مایعات، بر مبنای صلب بودن جداره و مهار شدگی کف وسایر فرضهای ساد هکنند های بود که به تدریج در آنها اصلاحاتی صورت گرفته است. مخازن را بر حسب نوع اتکای آنها به پی، می توان به دو گروه کلی مهارشده و مهارنشده تقسیم کرد. در مخازن مهارنشده، به علت اثر ضربة سیال درون آنها، امکان جداشدن موضعی کف مخزن از پی وجود دارد. در این تحقیق با استفاده از روش اجزای محدود، پاسخ دینامیکی مخازن زمینی انعطا فپذیر تحت شرایط مختلف تکی هگاهی و رکورد زلزلة ورودی مطالعه گردید. برای این منظور کل محیط سازه و سیال بوسیلة المانهایی با درجات آزادی تغییرمکان مدل شده، اندرکنش بین سازه وسیال بوسیلة معادلات قیدی برآورده شد. رفتار غیرخطی ناشی از بلندشدگی کف مخزن مهارنشده، با استفاده از فنرهای دو خطی معادل برای خاک بستر، مورد ارزیابی قرار گرفت. در مدلسازی س هبعدی از مشخصات یکی از مخازن استوان های شکل ذخیرة مواد نفتی موجود استفاده گردید و سیال درون مخزن، تراک مپذیر و ویسکوز در نظر گرفته شد. نتایج حاصل حاکی از اهمیت در نظرگیری شرایط تکی هگاهی واقعی مخزن میباشد؛ بطوریکه رفتار غیرخطی ناشی از لندشدگی کف، باعث تغییرات قابل ملاحظ های در اکثر پارامترهای مربوط به پاسخ لرز های مخازن م یگردد. همچنین ملاحظه شدکه ارتفاع امواج سطحی بشدت از محتوای فرکانسی رکوردهای زلزلة ورودی متأثر بوده، به شرایط تکیه گاهی آن حساس نمی باشد.

کلمات کلیدی:
مخزن زميني، بلندشدگي كف، اندركنش سازه و سيال، تحليل لرزه اي

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/773/