CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تاثیر توکسین بایندرهای آلومینوسیلیکاته بومی و خارجی بر فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی تغذیه شده با آفلاتوکسین B1

عنوان مقاله: تاثیر توکسین بایندرهای آلومینوسیلیکاته بومی و خارجی بر فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی تغذیه شده با آفلاتوکسین B1
شناسه (COI) مقاله: NCARAS02_150
منتشر شده در دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی در سال 1397
مشخصات نویسندگان مقاله:

فرزاد سلحشور - دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام، دانشگاه بیرجند
محسن مجتهدی - استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه بیرجند
سیدجواد حسینی واشان - دانشیار گروه علوم دامی، دانشگاه بیرجند
محمدحسن فتحی نسری - استاد گروه علوم دامی بیرجند

خلاصه مقاله:
در این تحقیق از سه نوع بنتونیت سدیم در جهت کاهش آثار آفلاتوکسین در جوجه های گوشتی استفاده گردید. این تحقیق در قالب طرح کاملا تصادفی با هشت تیمار آزمایشی و چهار تکرار و با درنظر گرفتن هشت قطعه در هر واحد آزمایشیجمعا 256 قطعه جوجهی گوشتی نر سویه ی راس 308 به مدت 35 روز انجام پذیرفت. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از جیره شاهد، جیره حاوی 2ppm آفلاتوکسین B1، جیره حاوی 2ppm آفلاتوکسین B1 و 0/25 درصد بنتونیت سدیم میلباند، جیره حاوی 2ppm آفلاتوکسین B1 و 0/5 درصد بنتونیت سدیم میلباند، جیره حاوی 2ppm آفلاتوکسین B1 و 0/25 درصد بنتونیت سدیم مگاباند، جیره حاوی 2ppm آفلاتوکسین B1 و 0/5 درصد بنتونیت سدیم مگاباند، جیره حاوی 2ppm آفلاتوکسین B1 و 0/25 درصد بنتونیت سدیم مایکوباند، جیره حاوی 2ppm آفلاتوکسین B1 و 0/5 درصد بنتونیت سدیم مایکوباند . جیره ها بر اساس احتیاجات توصیه شده توسط شرکت راس و با استفاده از نرم افزار UFFDA تنظیم شدند. در 35 روزگی از هر پن دو قطعه جوجه انتخاب و از ورید وداج خونگیری شد. فراسنجه های خونی نظیر مقدار پروتیین تام و آلبومین سرم، لیپیدهای خونی شامل کلسترول، تری گلیسرید، HDL و LDL سرم و همچنین غلظت آنزیمهای کبدی آسپارتات آمینوترانسفراز (AST)، آلانین آمینوترانسفراز (ALT) و لاکتات دهیدروژناز (LDH) اندازه گیری شد و آنالیز آن توسط نرم افزار آماری SAS و با رویه GLM انجام گرفت. مقایسه میانگین توسط روش توکی کرامر انجام شد. نتایج نشان داد کمترین مقدار آلبومین خون مربوط به تیمار شاهد آلوده است که اختلاف معنیداری با تیمار شاهد سالم ندارد اما افزودن 0/25 درصد بنتونیت میلباند، 0/5 درصد بنتونیت مگاباند و هر دو سطح 0/5) و (0/25 بنتونیت مایکوباند سبب افزایش آلبومین سرم خون نسبت به تیمار شاهد آلوده شد. همچنین کمترین مقدار پروتیین تام مربوط به تیمار شاهد آلوده میباشد که اختلاف معنیداری با تیمار شاهد سالم ندارد. در مقایسه با تیمار شاهد آلوده بیشترین مقدار پروتیین تام مربوط به سطح 0/25 و 0/5 درصد بنتونیت سدیم مایکوباند میباشد که این اختلاف معنی دار شد. نتایج مربوط به غلظت لیپیدهای خونی نشان داد اختلاف معنیداری بین تیمارها در سطح کلسترول، تری گلیسرید و HDL خون جوجه های گوشتی در 35 روزگی وجود ندارد. سطح LDL خون در تیمار شاهد آلوده نسبت به شاهد سالم افزایش یافت اما اختلاف معنی دار نشد؛ تیمارهای حاوی 0/25 درصد میلباند و 0/25 درصد مگاباند کمترین مقدار LDL را نسبت به سایر تیمارها نشان دادند. اندازهگیری غلظت سرمی آنزیمهای ALT، AST و LDH نشان داد اختلاف بین تیمارهای آزمایشی در غلظت آنزیم-های AST و LDH در 35 روزگی معنیدار نیست. اما غلظت ALT در تیمار شاهد آلوده در مقایسه با شاهد سالم افزایش معنی داری نشان داد. سطوح 0/25 و 0/5 درصد میلباند، 0/25 درصد بنتونیت مگاباند و مایکوباند موجب کاهش غلظت ALT گردید. به-طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد بنتونیت سدیم باعث بهبود فراسنجه های خونی میگردد و دو نوع بنتونیت بومی مگاباند و مایکوباند در برخی شاخصها، از جاذب میلباند عملکرد بهتری داشت.

کلمات کلیدی:
آفلاتوکسین B1، بنتونیت سدیم، جوجه های گوشتی، فراسنجه های خونی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/767923/