CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مطالعه تطبیقی وضعیت سیرت نیکوی مدیران از دیدگاه کارکنان (دانشگاه صنعتی شاهرود و دانشگاه دامغان)

عنوان مقاله: مطالعه تطبیقی وضعیت سیرت نیکوی مدیران از دیدگاه کارکنان (دانشگاه صنعتی شاهرود و دانشگاه دامغان)
شناسه (COI) مقاله: MOTAHARCONF01_056
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم زیست محیطی و مدیریتی در سال 1397
مشخصات نویسندگان مقاله:

گلنار شجاعی باغینی - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت دولتی، شاهرود، ایران

خلاصه مقاله:
هدف تحقیق حاضرر شرااسایی و مقایسه وضعیت سیرت نیکوی مدیران در دانشگاه صاعتی شاهرود و دانشگاه دامغان میباشد. فرضیه اصلی تحقیق حکایت از تفاوت معای دار بین سیرت نیکوی مدیران در دانشگاه صاعتی شاهرود و دانشگاه دامغاندارد. مولفه های مورد بررسی عبارتند از: صداقت، شجاعت، تواضع و فروتنی، حکمت، شور و اشتیاق، غمخواری، شوخطبعی. روش تحقیق بکار گرفته شده توصیفی از نوع پیمایشی و با هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیهکارکنان دانشگاه صنعتی شاهرود با 152 نفر و کارکنان دانشگاه دامغان با 240 نفر تشکیل می دهد. حجم نمونه با استفاده ازجدول کرجسی- مورگان شامل 152 نفر از دانشگاه صنعتی شاهرود و 148 نفر از دانشگاه دامغان با روش نمونه گیریتصادفی ساده تعیین شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته سیرت نیکوی مدیران می باشد که روایی آن ازطریق اساتید ذیفن تایید شد و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ برابر با 0/95 مورد محاسبه قرار گرفت که حکایت از قابلیت اعتماد علمی ابزار جمع آوری اطلاعات دارد. داده های به دست آمده از پرسشنامه ها با استفاده از آزمون تی دو نمونهای مستقل و آزمون یومن ویتنی به منظور بررسی وضعیت و مقایسه متغیرها، تجزیه و تحلیل گردید. نتایج این پژوهش نشانداد وضعیت مولفه های شجاعت، تواضع و فروتنی، شور و اشتیاق و غمخواری در بین دانشگاه صنعتی شاهرود و دانشگاهدامغان تفاوت معناداری وجود دارد؛ بطوریکه این مولفه ها در بین مدیران دانشگاه دامغان وضعیت مطلوب تری نسبت بهمدیران دانشگاه صنعتی شاهرود دارد. مولفه های صداقت، حکمت و شوخ طبعی در هر دو جامعه مشابه می باشد.

کلمات کلیدی:
صداقت، شجاعت، حكمت، اشتاق، غمخواري، شوخ طبعي

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/766372/