بررسی تاثیر سکوت سازمانی بر تعلق خاطر کاری کارکنان منطقه پستی 16 تهران

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 521

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SEE-3-1_002

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1397

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سکوت سازمانی بر تعلق خاطر کاری کارکنان منطقه 16 پستی تهران انجام شده است. اینپژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان منطقه 16 پستی تهران می باشند. که تعداد 110 نفراز آنان بر اساس جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. هم چنین جهت جمع آوری اطلاعات ازپرسشنامه سکوت سازمانی ولکولا و بورادوس (2005) که دارای 15 گویه و سه مولفه (نگرش مدیریت عالی به سکوت، نگرشسرپرست به سکوت و فرصت های ارتباطی) استفاده شده و اعتبار پرسشنامه مذکور به روش آلفای کرونباخ 0/82 بدست آمد. در این تحقیق هم چنین از پرسشنامه تعلق خاطرکاری شاوفلی و بکر (2003) استفاده گردید که از روایی و پایایی بالایی برخورداراست و طبق نتایج بر اساس آلفای کرونباخ عدد 0/91 بدست آمد. این پرسشنامه شامل 17 گویه و سه مولفه (جذب، نیرومندی و وقف) می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که سکوت سازمانی و ابعاد آن شامل نگرش مدیریت عالی به سکوت، نگرشسرپرست به سکوت و فرصت های ارتباطی بر تعلق خاطر کاری کارکنان جامعه آماری مورد نظر موثر است.

کلیدواژه ها:

سکوت سازمانی ، تعلق خاطر کاری ، کارکنان منطقه 16 پستی

نویسندگان

سیده فاطمه شفیع پور

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی (مدیریت تطبیقی و توسعه)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قایم شهر، قایم شهر، ایران

ربابه دیانتی

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی (مدیریت تطبیقی و توسعه)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قایم شهر، قایم شهر، ایران

علیرضا زارع زیدی

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی (مدیریت منابع انسانی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قایم شهر، قایم شهر، ایران

مهرداد متانی

استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قایم شهر، قایم شهر، ایران