CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مطالعه پهنه بندی آلودگی هوای شهر یزد به فلزات سنگین سرب و کادمیوم با استفاده از پر قمری خانگی به عنوان شاخص زیستی محیط زیست شهری

عنوان مقاله: مطالعه پهنه بندی آلودگی هوای شهر یزد به فلزات سنگین سرب و کادمیوم با استفاده از پر قمری خانگی به عنوان شاخص زیستی محیط زیست شهری
شناسه (COI) مقاله: JR_TBS-16-4_001
منتشر شده در شماره ۴ دوره ۱۶ فصل مهر و آبان در سال 1396
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسان اخوان قالب باف - کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه یزد،یزد،ایران
محمدحسین ایران نژادپاریزی - استادیار گروه محیطزیست، دانشکده منابع طبیعی و محیطزیست، دانشگاه یزد،یزد،ایران
فرهاد نژادکورکی - دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه یزد ،یزد،ایران
محمودرضا همامی - دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان،اصفهان ،ایران

خلاصه مقاله:
مقدمه: استفاده از شاخص های زیستی مانند پر پرندگان می تواند تصویر بهتری از انتقال زیستی آلاینده ها در اجزایمحیط زیست را نشان دهد. مطالعه حاضر باهدف بررسی و پهنه بندی آلودگی فلزات سنگین در شاخص زیستی پرقمری خانگی انجام گرفت.روش بررسی: فلزات سنگین سرب و کادمیوم در دو زون غربی و شرقی شهر یزد با استفاده از پرقمری خانگی(Streptopelia senegalensis) به عنوان شاخص آلودگی محیط زیست مطالعه شد. جهت اندازه گیری غلظت فلزات سنگین از روش هضم شیمیایی و دستگاه جذب اتمی استفاده گردید. در آخر نتایج به دست آمده با استفاده از روش کریجینگ در محیط GIS پهنه بندی شد. یافته ها: در بررسی نمونه های مورد مطالعه میانگین غلظت سرب 19/88±(1-)1/01 g و برای کادمیوم 0/87±(1-)0/031g به دست آمد. غلظت فلز سرب حداقل (1-)13/87 g و حداکثر (1-)31/35 g و برای فلز کادمیومحداقل (1-)0/42 g و حداکثر (1-)1/29 g به دست آمد. فلز سرب دارای غلظتی بالاتر و فلز کادمیوم دارایغلظتی پایین تر از حد آستانه ی خطر برای پرندگان بود. نقشه های پهنه بندی در GIS توزیع مقدار آلودگی بالاتر در نیمه ی شرقی شهر یزد را نشان داد. نتایج پهنه بندی و آنالیزهای آماری غلظت فلزاتسنگین سرب و کادمیوم در شهریزد مشابه یکدیگر و حاکی از آلایندگی بالاتر نیمه شرقی شهر یزد بوده است.نتیجه گیری: الگوی آلودگی شهر یزد نشان دهنده تاثیرات فعالیتهای انسانی و انتقالات محیطی آلاینده ها برافزایش انتشار فلزات سنگین در نیمهی شرقی شهر یزد بوده است. مطالعه حاضر نشان داد قمری خانگی دارایویژگیهای زیستی مناسب برای استفاده به عنوان شاخص زیستی آلودگی محیطزیست شهری بوده است.

کلمات کلیدی:
پهنه بندی آلودگی، شاخص زیستی، پر قمری خانگی، شهر یزد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/764004/