CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تاثیر 3 ماه پیاده روی منظم بر برخی شاخص های گلیسمیک و فشار خون زنان دیابتی نوع 2

عنوان مقاله: تاثیر 3 ماه پیاده روی منظم بر برخی شاخص های گلیسمیک و فشار خون زنان دیابتی نوع 2
شناسه (COI) مقاله: JR_PAHM-17-2_004
منتشر شده در شماره 2 دوره 17 فصل فروردین و اردیبهشت در سال 1397
مشخصات نویسندگان مقاله:

زهرا بیات - پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران
عباسعلی گایینی - دانشگاه تهران، تهران، ایران
علیرضا قلی پور - دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

خلاصه مقاله:
مقدمه: برای کمک به کنترل قند خون و کاهش عوامل خطر قلبی-عروقی در بیماران دیابتی نوع 2، انجام فعالیت های ورزشی توصیه می شود. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر 3 ماه پیاده روی منظم بر برخی شاخص ای گلیسمیک و فشارخون زنان دیابتی نوع 2 بود. مواد و روش کار: 100 زن دیابتی نوع 2 تصادفی به 2 گروه پیاده روی منظم و گروه کنترل تقسیم شدند. گروه اول به مدت 3 ماه پیاده روی را هر روز به مدت 30 دقیقه انجام دادند. گروه کنترل در طی پژوهش فعالیت بدنی منظم نداشتند. هموگلوبین گلیکوزیله، گلوکزخون ناشتا و فشارخون در 2 گروه سنجیده شد. از آمار توصیفی برای محاسبه میانگین و انحراف استاندارد داده ها استفاده شد و برای بررسی تغییرات درون گروهی از آزمون t وابسته و برای مقایسه بین گروهی از روش تحلیلی کوواریانس استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار spss18 ارزیابی شده و برای آزمون ها سطح معناداری P<0/05 در نظرگرفته شد. یافته ها: در پیش آزمون هیچ تفاوتی در ویژگی های توصیفی آزمودنی ها وجود نداشت. در گروه پیاده روی منظم، عوامل هموگلوبین گلیکوزیله، گلوکز خون ناشتا، فشارخون سیستولی و دی استولی تغییرات معنادار در پس آزمون داشتند و در گروه کنترل افزایش معنادار در گلوکزخون ناشتا و فشارخون سیستولی مشاهده شد P≤0/05 مقایسه بین دو گروه نشان داد تغییرات هموگلوبین گلیکوزیله P=0/000، گلوکز خون ناشتا P=0/001 فشارخون سیستولی و دیاستولی P=0/000 بنه دو گروه معنادار بود. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر، میتوان گفت پیاده روی منظم میتواند تاثیر مثبتی بر شاخص های گلیسمی بیماران دیابتی نوع 2 داشته باشد و در صورت داشتن زندگی کم تحرک و بدون فعالیت بدنی منظم، بیماری افراد دیابتی نوع 2 حتی بامصرف قرص بهتر نخواهد شد.

کلمات کلیدی:
هموگلوبین گلیکوزیله، گلوکز خون ناشتا، دیابت نوع 2، پیاده روی منظم

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/763013/