تاثیرسرمایه انسانی بر کیفیت خدمات شهرداری با نقش میانجی رضایت شغلی در شهرداری شهرستان شوشتر

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 396

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MAACONF03_207

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

چکیده مقاله:

سرمایه انسانی یکی از موضوعات جدیدی است که بر توانمندی ها و داشته های فرد تاکید می کند و به موضوعات مثبت زندگی بشر می پردازد و سعی می کند با نگاهی علمی و عملی، حضور این مولفه های مثبت را در زندگی بشر هموارتر سازد. با توجه به گسترش روز افزون رویکرد؛ هدف از ابن تحقیق شناسایی تاثیر سرمایه انسانی بر کیفیت خدمات شهرداری با نقش میانجی رضایت شغلی در شهرداری شهرستان شوشتر استان خوزستان می باشد. برای دستیابی به هدف فرضیات زیر مطرح شده است : 1) سرمایه انسانی از طریق رضایت شغلی بر کیفیت خدمات در شهرداری شهرستان شوشتر تاثیر معنیدار ( دارد. 2)سرمایه انسانی از طریق رضایت شغلی بر ملموسات فیزیکی شهرداری شهرستان شوشتر تاثیر معنیدار دارد. 3 سرمایه انسانی از طریق رضایت شغلی بر عامل اطمینان شهرداری شهرستان شوشتر تاثیر معنیدار دارد. 4) سرمایه انسانی از طریق رضایت شغلی بر عامل اعتماد (تضمین خدمات ارایه شده)شهرداری شهرستان شوشتر تاثیر معنیدار دارد. 5) سرمایه انسانی از طریق رضایت شغلی بر سیستم پاسخگویی شهرداری شهرستان شوشتر تاثیر معنیدار دارد. 6)سرمایه انسانی از طریق رضایت شغلی بر همدلی در کار شهرداری شهرستان شوشتر تاثیر معنیدار دارد. بدین منظور پرسشنامه های سرمایه انسانی ، رضایت شغلی و کیفیت خدمات بین 183 نفر نمونه ی آماری از کارکنان شهرداری شوشتر توزیع گشت. نتایج با نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که متغیرهای تحقیق دارای مدل و برازندگی خوب و مناسبی با یکدیگر بوده اند. لذا میتوان بیان نمود که با برنامهریزی مناسب در زمینه منابع انسانی (سرمایه انسانی ) سبب افزایش رضایت شغلی کارکنان، ایجاد حس تعلق به سازمان و ارایه خدمات مناسب به مشتریان شد.

نویسندگان

علی شفیق زاده

گروه مدیریت دولتی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

عزت اله کیانی

عضو هییت علمی، گروه مدیریت دولتی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران