بررسی مقایسه کنترل خشم آنی بین فرزندان مراکز شبانه روزی بهزیستی و فرزندان خانواده های عادی شهر کرمان سال 96

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 373

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

KPVNC01_037

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه ماهیت پرخاشگری در نوجوانان پسر عادی و بی سرپرست انجام گرفت. روش تحقیق پس رویدادی و از نوع علی-مقایسه ای بود. جامعه اماری مورد بررسی نوجوانان عادی شهر کرمان و نوجوانان بی سرپرست ساکن در مراکز تحت پوشش بهزیستی شهر کرمان بودند. از بین نوجوانان بی سرپرست بصورت تصادفی 30 نوجوان و از بین نوجوانان عادی بصورت همتاسازی با گروه بی سرپرست بر اساس سن و تحصیلات 30نفر انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش پرخاشگری عمدی/غیرعمدی بارات بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی مستقل در نرم افزار spss-24 استفاده گردید. نتایج تحلیل نشان داد پرخاشگری کلی در بین نوجوانان عادی و بی سرپرست تفاوت معنی داری دارد. همچنین نتایج تحلیل نشان داد میزان پرخاشگری غیرعمدی در نوجوانان بی سرپرست بیشتر از نوجوانان عادی است. در حالی که بین پرخاشگری عمدی تفاوت معنی داری وجود ندارد. بر اساس این یافته ها می توان گفت وضعیت نوجوانان بی سرپرست و شرایط زندگی انها سبب رشد پرخاشگری غیرعمدی در آنها شده است.

نویسندگان

پوران آقاملایی

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ، دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان، کارشناس اداره بهزیستی کرمان ایران

معصومه حسنی

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان ،کارشناس اداره بهزیستی، کرمان ، ایران

مینا محمدی نژاد

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ، دانشگاه آزاد اسلامی زرند ، مدیر مهدکودک الفبا ، کرمان ، ایران.

عباس کیوان لوشهرستانکی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ، عضو هیات علمی دانشگاه خردگرایان مطهر مشهد ، مدیرگروه روانشناسی، مشهد ، ایران.