ارزیابی پتانسیل رسوب گذاری و خورندگی آب شرب (مطالعه موردی شبکه آب شرب شهر شیراز)

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 349

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEWE-2-1_007

تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1397

چکیده مقاله:

این تحقیق به منظور بررسی وضعیت خوردگی و رسوبگذاری آب آشامیدنی در منابع تامین و شبکه ی توزیع آب شرب شهر شیراز صورت گرفت. منطقه ی موردمطالعه به 17 منطقه تقسیم بندی شد. نمونه برداری از آبها در طول فصلهای زمستان 1389 و بهار و تابستان 1390، به تعداد 144 نمونه (بطریهای 300 سیسی) انجام و پارامترهای شیمیایی آنها اندازه گیری شد. سپس مقادیر شاخص های لانژلیه، رایزنر، لارسون و تهاجمی برای کلیه ی نمونه ها تعیین گردید. در این مطالعه، 41 قطعه لولهی آب از منازل در نقاط مختلف شهر جمع آوری و نرخ رسوب گذاری در هر نمونه محاسبه شد . همچنین جنس رسوب های 33 عدد از لوله های آب خانگی و 8 عدد از لوله های آب شبکه با روش انکسار اشعه ایکس آنالیز شد. نتایج نشان داد که متوسط مقدار شاخصهای لانژلیه، رایزنر، لارسون و تهاجمی به ترتیب برابر با 0/07 (رسوبگذاری ضعیف)، 7/1 (عدم رسوب گذاری)، )1/2خورنده) و )14غیر خورنده) بود. میانگین نرخ رسوب گذاری در لوله های آب شرب منازل شهر شیراز، 0/26 میلیمتر در سال محاسبه شد. ترکیبات عمده در نمونه ها شامل کربنات کلسیم، سولفات کلسیم، کربنات منیزیم، سولفات منیزیم، هماتیت، ماگمیت، مگنتیت، ژیوتیت، اکسید روی، ژیپس، ویویانیت، دولومیت، هیدروکسیاپاتیت و تریولیت بودند . همچنین، عناصر عمده در این نمونه ها، منیزیم، سیلیسیم، فسفر، سولفور، روی، مس و سرب است. بر اساس نتایج این تحقیق، مناطق واقع در شرق، جنوب شرقی و جنوب شیراز به دلیل میزان بالای سختی و سولفات دارای مشکلات بیشتری ازلحاظ رسوبگذاری میباشند.

نویسندگان

نیما توان پور

دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آب، بخش مهندسی آب، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

نوید توان پور

دانشجوی کارشناسی مهندسی آب، گروه مهندسی آب، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

سیده آسیه موسوی راد

دانش آموخته ی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، بخش مهندسی آب، دانشگاه زابل، زابل، ایران