نگاهی مروری بر فرهنگ اطلاعات و خلق دانش در جامعه اطلاعاتی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 721

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PESLSBT01_111

تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1397

چکیده مقاله:

فرهنگ حاوی آفرینش ها، اندیشه ها و جهان بینی مردم یک کشور است. اجزایی که کنار هم محتوای درون و بروناعضاء را می سازد. فرهنگ اطلاعاتی فرهنگی است که در آن تبدیل منابع ذهنی در کنار تبدیل منابع مادی حفظمیشود. منابع اولیه برای این نوع از تبدیل اقسام مختلفی از دانش و اطلاعات هستند. خروجی به دست آمده یکمحصول ذهنی پردازش شده است که برای فعالیت های مادی ضروری است تا به طور مثبتی عمل کرده و توسعهیابند. فرهنگ اطلاعاتی یک هدف اطلاعاتی است و باید به همان اندازه تبدیل منابع فیزیکی برای آن برنامه ریزیکرد. خلق دانش فعالیت هایی را در برمی گیرد که به تغییرشکل و ترکیب مجدد تکه های موجود دانش، کاهشکاستی ها، تقویت پژوهش ها و توسعه ی قابلیت ها، پایش و کنترل محیط های بیرونی و کاربرد فناوری های بیرونی ازسازمان می پردازد. سازمان های پویا و اعضاء آنها دانش را خلق و از آن استفاده می کنند. سازمان ها براثر تعامل بامحیط پیرامون خود، اطلاعاتی را جذب و آنها را به دانش تبدیل می کنند سپس این دانش را باتجربه ها، ارزش ها ومقررات داخلی خود درهم می آمیزند تا مبنایی برای اقدامات خود به دست آورند. در این پژوهش سعی داریم بانگاهی مروری به فرهنگ اطلاعات و خلق دانش در جامعه اطلاعاتی بپردازیم.

نویسندگان

اورانوس تاج الدینی

عضو هییت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

علی تندیسه بناء

دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان