CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

قیمت گذاری بهینه برق به روش رمزی

عنوان مقاله: قیمت گذاری بهینه برق به روش رمزی
شناسه (COI) مقاله: KPIP11_086
منتشر شده در یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت در سال 1396
مشخصات نویسندگان مقاله:

احمد عاملی - هییت علمی دانشگاه خوارزمی
آتنا احمدپور - فارغ التحصل کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی
اکرم دریکوندی - دانشجو کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی دانشگاه خوارزمی

خلاصه مقاله:
ازآنجا که قیمت گذاری نامناسب مانع اقتصادی بزرگ در رسیدن بازار به حداکثر رفاه اقتصادی است، مقاله با تکیه برمبانی اقتصاد خرد که روش رمزی یک روش بهینه قیمت گذاری است به محاسبه قیمت برق به شیوه رمزی میپردازد. بدین منظور در این تحقیق اقدام به جمع آوری داده های لازم از کلیه شرکتهای برق منطقه ای، مطالعه سرفصلهای هزینه، بررسی اقلام بهای تمام شده، و سایر طبقات هزینه در صورتهای مالی نموده، سپس به تجزیه و تحلیل ، پردازش و تبدیل آنها به اطلاعات به آزمون فرضیه مورد پرداخته شده است. در این پژوهش با استفاده تابع رفاه اجتماعی و حداکثر کرده آن به تخمین ضرایب رگرسیونی و بیشینه کردن تابع رفاه اجتماعی ، قیمتهای بهینه به دست میآید. از آنجایی که فرض میشود تایع تقاضا به شکل کاب داگلاس است ضرایب استخراج شده همان کشش های قیمت میباشند. لذا در ضمن بحث تغییرات قیمتی بر رفتار تقاضاکننده به دست می آید.

کلمات کلیدی:
قیمت گذاریبرقکارآمد،هزینهنهاییبلندمدت،قیمت گذاری رمزی،بهایتمامشده

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/742205/