بررسی مولفه های رهبری معنوی در میان کارکنان شهرداری منطقه دو یزد

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 395

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MEAHBT01_304

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف بررسی مولفه های رهبری معنوی در میان کارکنان شهرداری منطقه دو یزد به روش توصیفی- پیمایشیصورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق 85 نفر از کارکنان شهرداری منطقه دو یزد بودند که با توجه به تعداد آنها با استفاده از روشسرشماری، از همه جامعه آماری استفاده شد. جهت جمع آوری داده های مربوط به رهبری معنوی از پرسشنامه فرای و همکاران (2005) استفاده شده است که پایایی آنها از طریق ضریب آلفای کرونباخ 86 /. بدست آمد . جهت تحلیل داده ها از آزمون های تی تک نمونه و تی وابسته استفاده گردید. یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که رهبری معنوی و مولفه های آن در شهرداری منطقه دو یزد در سطح نسبتا مطلوبی قرار دارند. علاوه بر این نتایج نشان داد که شکاف معناداری بین وضعیت موجود و مطلوب به کارگیری رهبری معنوی مشاهده می شود. و همچنین یافته های این پژوهش نشان داد که بین وضعیت موجود و مطلوب به کارگیری مولفه های رهبری معنوی در کارکنان شهرداری منطقه دو یزد تا رسیدن به نقطه مطلوب به کارگیری آن فایله معناداری وجود دارد.

نویسندگان

حجت غلام زاده

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز و مدرس دانشگاه

محمدرضا حفیظی

کارشناس علوم قضایی و شهردار منطقه دو یزد

عبدالعلی صداقتی

کارشناس ارشد زمین شناسی و معاونت شهرداری منطقه دو یزد