سنجش میزان وعوامل موثر بر رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری مطالعه مورد؛شهرصفاشهر

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 396

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSAU05_0248

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

چکیده مقاله:

تحول جامعه شهری و گذر از الگوی قدیمی حکمرانی شهری به سمت و سوی الگوی مدنی و حکمروایی شهری، مشارکت مردم و ضرورت پاسخگویی شهرداریها و لزوم جلب نظر و تامین رضایت شهروندان از اجرای طرح های مختلف توسعه شهری، فراهم کردن فضای حیاتی مطلوب برای شهر وندانرا اجتناب ناپذیر کرده است؛ لذا اجرای وظایف گسترده محوله به شهرداری ها و مدیریت روزآمد آنها و نگرش مبتنی بر لزوم شفافیت، ضرورت پاسخگویی و اطلاع رسانی و عدالت مورد تاکید می باشد. این امر از طریق سنجش میزان رضایتمندی شهروندان و معرفت مناسب و واقعی از خویشتن و چالش های موجود و نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصت های احتمالی امکانپذیر است و یافته های سنجش میزان رضایتمندی، امکان پایش مناسب فعالیت ها را فراهم می کند. بدین ترتیب استفاده از شاخصها و ابزارهای استاندارد و آکادمیک و نیز تجربیات جهانی منطبق با مبانی فرهنگی کشور می تواند بسترساز حکمروایی خوب شهری تلقی و در راستای نیل به اهداف پاسخگویی موثر باشد. در این پژوهش میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری و بررسی عوامل موثر بر آن مورد بررسی و شناسایی قرار گرفت. نوع و روش تحقیق ترکیبی (پیمایشی، همبستگی و اسنادی و...) بوده و از ابزار اندازه گیری پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات از میان 384 سرپرست خانوار نمونه که به روش نمونه گیری خوشه ای توام با تصادفی ساده انتخاب شده بود، استفاده گردیده اس ت . نتایج یافته ها حاکی از آن است که میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شه ر داری در سطح متوسط به پایین قرار دار د . عواملی همچون رضایت اجتماعی، آگاهی اجتماعی، مشارکت شهروندی، سن، وضعیت اجتماعی و اقتصادی بر میزان رضایتمندی شهروندان تاثیرگذار بوده اند. به طوری که در تحلیل رگرسیون چند متغیره و الگوی تحلیل مسیر مشخص شد که متغیرهای مس ت قل حدود 43 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند. در این میان متغیرهای رضایت اجتماعی و سن به ترتیب بیشترین و کمترین سهم را در تبیین متغیر وابسته ایفا می نمایند.

نویسندگان

سیدقاسم حسینی

گروه مدیریت واحدصفاشهر،دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهرایران