CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی گروه های فیلوژنی گونه های اشرشیا کلی جدا شده از سواحل خلیج فارس در بوشهر بر اساس روش جدید فیلوتایپینگ کلرمونت

عنوان مقاله: بررسی گروه های فیلوژنی گونه های اشرشیا کلی جدا شده از سواحل خلیج فارس در بوشهر بر اساس روش جدید فیلوتایپینگ کلرمونت
شناسه (COI) مقاله: BIOC01_123
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

زهرا رحیمی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دانشکده پزشکی، گروه میکروبیولوژی و انگل شناسی
مسعود عظیم زاده - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دانشکده پزشکی، گروه میکروبیولوژی و انگل شناسی
محمدعلی حقیقی - استادیار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دانشکده پزشکی، گروه میکروبیولوژی و انگل شناسی

خلاصه مقاله:
در سال 2013 کلرمونت، بر اساس روش جدید واکنش زنجیره ای پلیمراز چهارگانه 1 گونه های اشرشیا کلی را به هشت گروه A(و BوCو Dو Eو Fو Clade و Unknown ( فیلوژنی طبقه بندی کرد.بر اساس این طبقه بندی گروه های بیماریزا عمدتا متعلق به گروه های )B2 و) D و بیشترین گونه های مدفوعی متعلق به گروه های A(و) B1 هستند. هدف از این مطالعه شناسایی فیلوژنی اشرشیا کلی بر اساس روش کلرمونت و بررسی الگوی مقاومت آنهاست. در این مطالعه از نواحی مختلف سواحل بوشهر نمونه برداری صورت گرفت و 120 سویه اشرشیا کلی جداسازی شد. در مرحله بعد گروه های فیلوژنی آن بر اساس روش واکنش زنجیره ای پلیمراز چهارگانه و همچنین روش مقاومت دارویی به روش انتشار در دیسک مورد بررسی قرار گرفت. در بین گروه های فیلوژنی نتایج بدست آمده شامل فراوانی های: A )19/16%( ، گروه)% 20 ( Clade I/II )3/33%( ،E )13/3%( ،C )17/5%( ،B2 )2/5%( ، B1 و سویه هایی که در هیچ طبقه بندی فیلوژنی قرار نمی گیرند؛ تحت عنوان گروه های ناشناخته 2 هستند که )% 6/ 21 ( فراوانی را به خود اختصاص دادند. بر اساس آزمایشات انجام شده؛ بیشترین الگوی مقاومت دارویی مربوط به آنتی بیوتیک آمپی سیلین و تتراسایکلین می باشد که در بین گروه های B1 با فراوانی )% 48 / 31 ( مشاهده شد. با توجه به مطالعات صورت گرفته در این پژوهش، مشاهده شد اکثریت گروه های اشرشیا کلی بهگروه فیلوژنی گروه های ناشناخته تعلق داشته و گروه B2 در بین گروه ها کمترین شیوع را دارند. بر اساس تحقیقات انجام شده به روش طبقه بندی جدید کلرمونت مشاهده شد 34 % از سویه های جداشده متعلق به گروه های جدید فیلوژنی: C, E, F و Clade I/II هستند

کلمات کلیدی:
اشرشیا کلی، روش فیلوتایپینگ کلرمونت، واکنش زنجیره ای پلیمراز چهارگانه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/731792/