طراحی الگوی ممیزی فرایندهای آموزشی و پژوهشی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 317

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TLR-13-2_001

تاریخ نمایه سازی: 15 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

هدف اصلی تحقیق حاضر طراحی الگوی ممیزی فرایندهای آموزشیی پژوهشی در دانشگاه بوده است و بر اساس یافته های آن زمینه ها، ابعاد، عناصر و الزاماتی که برای ممیزی فرایندهای آموزشی و پژوهشی ضرورت و کارآیی دارند، تدوین و تبیین شود. تحقیق از نظر هدف کاربردی و روش تحقیق آمیخته اکتشافی بوده است. تدوین الگو سه مرحله مستقل و در عین حال مرتبط به هم انجام گرفت که به ترتیب شامل مطالعات نظری تدوین ابعاد مولفه های الگو، تکمیل و تایید کیفی الگو و بالاخره مرحله اعتبار سنجی نهایی سازی الگو بوده است. جامعه آماری در مرحله کیفی شامل دو گروه متخصصین و ذی نفعان بودند که از میان آنها نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد و در مرحله کمی تحقیق جامعه آماری شامل اعضای هییت علمی دانشگاه شاهد بوده است که مطابق آمارهای ارایه شده تعداد آنها هنگام انجام تحقیق 300 نفر بوده است.از میان آنها تعداد 368 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نمونه گیری به روش طبقه انجام گردید. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از ابزار مصاحبه و پرسش نامه استفاده شد. برای تحلیل داده های کیفی از تحلیل مضمونی استفاده شد و برای تحلیل داده های کمی از آزمون های تحلیل عاملی ، t تک گروهی، تحلیل واریانس و مدل معادلات ساختاری، استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان داد که جهت ممیزی فرآیندهای آموزشی و پژوهشی لازم است الزامات ساختاری، سطوح ممیزی ، معیارها و شاخص های ممیزی، برنامه اجرایی ، ممیزی فرایندهای اصلی و بالاخره گزارش دهی ممیزی مورد توجه قرار گیرد و این که ممیزی است فرآیندهای آموزشی و پژوهشی جریانی چند بعدی و چند عاملی بوده و از این نظر دارای پیچیدگی و پویایی است و در نهایت نتیجه گیری شد که استقرار و اجرای کارآمد ممیزی فرآیندهای آموزشی و پژوهشی مستلزم رویکردی رسمی، نظامند و پویاست.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

خدایار ابیلی

استاد گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران

لطفعلی جباری

دانش آموخته دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه تهران.